miércoles, 29 de febrero de 2012

Premi UPF al Millor Treball de Recerca en Economia i Empresa

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb el propòsit d'incentivar l'interès per l'estudi -des dels primers nivells de l'ensenyament secundari a Catalunya- en l'àmbit de l'economia i l'empresa -entès aquest en un sentit ampli que comprèn, entre d'altres, les tecnologies de la informació, el canvi demogràfic i social, la innovació i la recerca, l'anàlisi de dades, la formació i el capital social-, convoca el Premi d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració d'Agrolimen S.A. i de Planeta de Agostini Profesional y Formación.

Bases
- S'atorgarà el Premi d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra al millor treball de recerca versant sobre temes d’economia i empresa realitzat durant el curs acadèmic 2011-2012 en els centres d’ensenyament secundari públics, privats o concertats de Catalunya.
– Poden optar a aquest premi els alumnes de batxillerat dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
La Direcció de cada centre d'ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
– Els treballs de recerca, amb un únic original, s'han de presentar obligatòriament impresos en paper. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format –vídeo, DVD, web, etc.–, també s'hi han d'adjuntar.
– Tots els treballs s’han de presentar en un sobre tancat en què hi figuri “Premi d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra”, i dins del sobre, en un full a part, es farà constar:
1.      Nom, cognoms, signatura, adreça i telèfon de l’estudiant que hi concursa.
2.      Títol del treball.
3.      Nom i cognoms del tutor del treball de recerca.
4.      Nom, cognoms i signatura del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
5.      Nom i adreça del centre.
6.      Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.
– Els treballs es podran presentar per qualsevol dels mitjans que s'especifiquen l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb l’adreça següent:

Premi d’Economia i Empresa
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

– El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 19 de març del 2012.
– Els treballs presentats quedaran dipositats a la Universitat i no es tornaran.
– El jurat serà designat pel degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF, d’entre els professors i les professores d'aquests estudis. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública el 16 d’abril del 2012 al web http://www.upf.edu/facecon.
– El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
– El premi estarà dotat per l’import de la matrícula de primer i segon curs si accedeix finalment durant el curs 2012-2013 a un dels graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra.
– Així mateix, el tutor serà distingit amb un títol acreditatiu, el dret a ser membre a tots els efectes, durant un bienni, del Consell Assessor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; així com del premi de documentació de l’Editorial Planeta en Economia i Empresa.
- Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats; però només hi haurà un treball guanyador.
– El premi esmentat i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra al mes d’octubre de l’any de la convocatòria.
– La participació en aquest concurs implica acceptar aquestes bases.
Pàgina electrònica dels estudis: www.upf.edu/facecon.
Correu electrònic de contacte: secretaria.economiques@upf.edu (amb el títol “Premi de batxillerat”).

Premi PRBB al Millor Treball de Recerca en Ciències de la Salut i de la Vida

Els Estudis de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de la biologia, convoquen el Premi PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) de recerca en ciències biològiques
Seran guardonats els tres millors treballs de recerca desenvolupats en qualsevol disciplina de les ciències biològiques durant el curs acadèmic 2010-2011, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.
Al premi hi poden optar els alumnes batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
El termini d'inscripció finalitza l'1 d'abril del 2011.

Els premis que s'ofereixen són els següents:

- Primer Premi: 1 iPad + 1 dia en un grup de recerca al PRBB
- Segon Premi: 1 NetBook
- Tercer Premi: Col·lecció de llibres de divulgació científica
- Per a tots els participants: 1 entrada al Cosmocaixa

Bases pel VI Premi PRBB 2011 al millor treball de recerca en ciències biològiques d’estudiants de batxillerat
La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el VI Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat.
Seran guardonats els 3 millors treballs de recerca desenvolupats en qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida durant el present curs acadèmic 2010-2011, en els centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya. Els premis que s’ofereixen són els següents: 

 • Primer Premi: 1 iPad + 1 dia en un grup de recerca al PRBB
 • Segon Premi: 1 NetBook 
 • Tercer Premi: Col·lecció de llibres de divulgació científica 
 • Per a tots els participants 
  • Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
  • La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca de cada modalitat. 
  • Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.
  • Els treballs de recerca, amb un únic original, s’han de presentar necessàriament impresos en paper i en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (vídeo, casset, web...), també s’han d’adjuntar.
  • Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la Biologia .
  • Tots els concursants hauran d’omplir un formulari online, que trobaran a la web del Premi PRBB (www.prbb.org/premi) i a la de la Universitat Pompeu Fabra (www.upf.edu). És requisit imprescindible per participar en el concurs omplir aquest formulari online des de la web, i enviar per correu electrònic la còpia digital del treball (en pdf, si pot ser) i una fotografia del participant (opcional). També s’haurà d’imprimir una còpia del formulari per adjuntar-la amb el treball que es presenti en paper.
  Mostra del formulari:
  1. Pseudònim, nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’alumne que concursa.
  2. Títol del treball
  3. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
  4. Nom i adreça del centre.
  5. Resum del treball (màxim 200 paraules)

  Annexar:

  - Foto (opcional, si pot ser representativa de com s’ha viscut la ciència, millor)
  - Treball en versió digital (preferentment en pdf)

  Enviar a l’adreça: premiprbb@prbb.org
  * Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri "Premi PRBB" i el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, s’adjuntarà una còpia del formulari abans esmentat. Els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment en horari de 9.00 a 18.00 a :

  Premi PRBB 2011 al millor treball de recerca en ciències de la salut i de la vida
  Departament de comunicació
  PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
  C/Aiguader, 88 – 08003 Barcelona

  * El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 1 d’abril de 2011.

  * El premi, es lliurarà en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona el dissabte 14 de maig de 2011.

  * La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web del PRBB i de la Universitat Pompeu Fabra a partir del 6 de maig del 2010.
   
  * Els treballs no premiats es podran recollir a la recepció del PRBB.
   
  * La Universitat Pompeu Fabra i el PRBB no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 15 de juliol del 2011.
   
  * Una còpia del treball premiat, serà dipositada a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
   
  * La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

  Per a més informació truqueu al 93 3163518 o 93 3160014 o consultar les pàgines web: www.upf.edu / www.prbb.org/premi
  : 1 entrada al Cosmocaixa

sábado, 25 de febrero de 2012

Societat Catalana de Física - Premis per als treballs de recerca de Batxillerat

Objectiu: estimular la redacció de treballs d'iniciació a la recerca sobre temes de física.
Adreçats: als estudiants de batxillerat

Termini de presentació:  dijous 10 de maig de 2012
Lloc: Secretaria de la Societat Catalana de Física, Seu de l'IEC, carrer del Carme, 47,  08001 BarcelonaLa Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca per desena vegada aquests premis amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca sobre temes de física. Aquests premis s’adrecen als estudiants de batxillerat
.

La convocatòria es regirà per les bases següents:

1. Els premis són dirigits als estudiants que, durant el termini d’aquesta convocatòria, facin el darrer curs de batxillerat en els centres d’ensenyament, públics o privats, d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.

2. Els treballs que es presentin han d’ésser fruit de la recerca individual o col·lectiva, que els estudiants de batxillerat han de fer sota la tutela del professorat del seu centre d’estudis.

3. Els temes dels treballs han d’estar relacionats amb l’àrea de física. Es valorarà
principalment la creativitat i l’originalitat del projecte, així com els aspectes tècnics i
formals.

4. El format, el suport i l’extensió dels treballs és lliure. Els treballs es poden acompanyar dels models o els prototipus que s’hagin dissenyat.

5. Els treballs han d’ésser redactats en català i han d’anar acompanyats d’una síntesi,
mecanografiada a doble espai, que no superi els dos folis. S’hi ha de fer constar l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

6. Els treballs els han de presentar els centres d’ensenyament, amb un màxim de tres per centre. Cal que cada treball vagi acompanyat amb una fitxa annexa emplenada amb les dades personals de l’autor o l’autora, i amb una carta, signada per la persona responsable de la tutoria i amb el vistiplau de la direcció del centre, en què s’explicitin breument les motivacions i les característiques principals de la recerca.

7. Per a formalitzar la inscripció del treball presentat, cal emplenar la fitxa que figura al web de la Societat Catalana de Física. En cas que hi hagi més d’un autor, cadascun haurà d’emplenar la seva fitxa.

8. El jurat serà nomenat per la Junta de la Societat Catalana de Física.

9. El termini d’admissió dels treballs és el dijous 10 de maig de 2012. Els treballs s’han
d’adreçar a la Secretaria de la Societat Catalana de Física, seu de l’Institut d’Estudis
Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona.

10. Hi haurà dos premis, cadascun dotat amb sis-cents euros i el diploma corresponent. També es podran atorgar accèssits, amb una dotació de tres-cents euros i el diploma corresponent, als treballs que es consideri que reuneixen mèrits suficients. Les persones responsables de la tutoria dels treballs premiats o que tinguin un accèssit rebran un diploma de reconeixement.

11. El veredicte es donarà a conèixer durant la tercera setmana de juny i tot seguit es lliuraran els premis en metàl·lic. El lliurament dels diplomes es farà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, conjuntament amb el lliurament dels premis de la Fase Catalana de l’Olimpíada de Física del curs vinent.

12. Els treballs premiats quedaran dipositats a la seu de la Societat Catalana de Física. Els treballs no premiats es podran recuperar fins a final de l’any 2012.

*******************************

SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA
FILIAL DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
933 248 583
scfis@iec.cat
http://scfis.iec.cat/

Premis Fundació Salas

La Fundació Salas obre la convocatòria per a la 7a edició dels Premis Accés Batxillerat, distinció que s’atorgarà als millors Treballs de Recerca d'alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin el tema de l'accessibilitat i/o dependència. 
L'objectiu dels Premis Accés Batxillerat és, un any més, promoure l'interès entre els més joves per l'accessibilitat i la igualtat, així com facilitar i donar suport a la tasca de sensibilització que es du a terme des dels centres de secundaria de Catalunya. 
La data límit d'entrega dels treballs serà el dia 27 de juliol de 2012.
La dotació dels premis és de 3.000€ per al primer premi, 2.000€ per al segon i 1.000€ per al tercer, quantitat que queda repartida entre l'autor/a o autors/res (50%), el tutor/a (30%) i el centre (20%).La Fundació Salas té com a missió promoure la investigació, la difusió i l’aplicació de l’adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn per tal d’afavorir l’autonomia de les persones amb discapacitat, en un sentit ampli.
Des d’aquest fonament, la Fundació Salas convoca els Premis Accés Batxillerat 2012 als millors treballs de recerca sobre accessibilitat i discapacitat per a estudiants de batxillerat de Catalunya.
Aquests premis tenen com a objectiu potenciar l'interès de les joves generacions per l’accessibilitat (normalització de l’espai físic i social) i el món de la discapacitat (patologies que tinguin un impacte social, informació que reforci la prevenció de la discapacitat, malalties que generin dependència, teràpies que afavoreixin l’autonomia i la integració social, la discapacitat en l’àmbit de les humanitats, entre d’altres). Així mateix, es pretén incentivar la tasca educativa que es porta a terme en els centres de secundària sobre aquestes temàtiques promovent una societat més sensibilitzada, empàtica i oberta a l’accés de totes les persones sigui quina sigui la seva condició o
característiques físiques o psicològiques.

1. Objecte de premi

Pot ser objecte de premi qualsevol treball de recerca finalitzat i presentant durant l’any 2012 a qualsevol centre educatiu de Catalunya i que compleixi amb els condicionants d’entrega i participació especificats a continuació.

2. Participants a la convocatòria

La convocatòria dels Premis Accés Batxillerat 2012 està oberta a tots els alumnes que cursin segon de batxillerat durant el període 2011-2012 en qualsevol dels centres educatius de Catalunya.

3. Procés i format de presentació dels treballs

Se sol·licita a tots els participants que presentin els seus treballs en el següent format i seguint el següent procés:

a.  la Fundació Salas (www.fundaciosalas.org) i enviar-lo via e-mail (fundacio@fundaciosalas.org), per fax (93 745 02 24) o per correu (Rambla 221, 08202 Barcelona). Aquest enviament de la preinscripció ha de ser previ a l’enviament del treball de recerca en sí.
Omplir la Fitxa de Inscripció als Premis Accés Batxillerat 2012 que es troba a la pàgina web de

b.  Entrega del treball de recerca del participant que constarà dels següents elements:

b.1. Entrega d’un exemplar del treball de recerca original.

b.2. Tots els annexes i la documentació addicional que es consideri oportú aportar.
Al resum del treball ha de figurar-hi la següent informació: El nom, el DNI, l’adreça, el
telèfon de contacte i el correu electrònic de l’estudiant o els estudiants que han realitzat el treball; el nom del professor tutor o la professora tutora, amb el seu DNI, el seu telèfon i correu electrònic; el nom del centre, el NIF del centre i l’adreça, el telèfon i el correu electrònic corresponent; el títol del treball; l’objectiu o objectius del projecte, breu descripció del treball amb clara referència als aspectes d’accessibilitat i discapacitat tractats i a les guies d’innovació que es proposen; i, finalment, les conclusions extretes del treball.
La participació a la convocatòria comporta el consentiment de l’autor/a a la seva publicació i difusió per part de la Fundació Salas i, si resultés premiat, el compromís d’abstenir-se de publicar-ho d’una manera independent sense autorització de la mateixa Fundació durant un any des de la data de publicació dels premis, en contraprestació del premi atorgat. Tanmateix, aquest dret de difusió temporal exclusiu no implicarà cap dret sobre la propietat intel·lectual dels projectes.
Entrega d’un CD on hi figuri (en format PDF) el treball original, un resum del mateix,

4. Terminis de presentació de la candidatura

El termini de recepció dels treballs quedarà tancat el també acceptats com a vàlids tots aquelles treballs que tot i ser rebuts amb posterioritat presentin una data d’entrada a correus anterior a l’esmentada.
En cas que la sol·licitud entregada no reuneix tots els requisits assenyalats o s’observi que falti alguna documentació, un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds es requerirà a l’aspirant que aporti dita documentació facilitant un termini de deu dies naturals des de la comunicació. Tot sol·licitant que no aporti la documentació requerida en aquest termini de temps quedarà desestimat i arxivada la seva instància de sol·licitud.
Els treballs no seleccionats per al premi quedaran a la disposició dels seus autors i autores a la seu de la Fundació (Rambla 221, 08202 Sabadell, telèfon 93 745 73 05) durant dos anys, passats aquests dos anys els treballs no podran ser reclamats.
divendres 27 de juliol de 2012, sent 

5. Criteris de valoració

En la concessió dels premis es tindran en compte els següents aspectes:

1. El caràcter inèdit, l’originalitat del treball i l’interdisciplinarietat del projecte.

2. Àmbit i pel bé social.
El tractament de l’accessibilitat i/o la discapacitat, i les millores que es pugui aportar en aquest 

3. Els Premis s’atorgaran per majoria de vots i podran ser declarats deserts a criteri del Jurat. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
La Fundació Salas, en funció de la qualitat dels projectes presentats i un cop escoltat el veredicte del Jurat, podrà determinar la concessió d’accèssits de reconeixement.
Per altra banda, la Fundació Salas es reserva el dret unilateral d’anul·lació de la convocatòria general dels Premis Accés Batxillerat dels premis per a circumstàncies completament alienes a la seva voluntat i que suposin obstacles insalvables per a la concessió de dits premis.
El grau de consciència i sensibilització en relació amb la discapacitat i l’accessibilitat.

6. Composició del jurat

El Jurat estarà format per persones amb una trajectòria rellevant en el camp de la discapacitat i l’accessibilitat així com per representants del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El veredicte del Jurat es farà públic en el transcurs d’un acte que tindrà lloc amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat. En aquest sentit, serà prèviament comunicat a tots els participants els noms dels alumnes finalistes de la convocatòria (encara que no serà comunicat el nom dels premiats fins el mateix acte) i els detalls de l’acte d’entrega dels premis.

7. Premis i lliurament

S’atorgaran tres categories de Premis Accés Batxillerat als tres millors treballs de recerca, consistents en:

Primer Premi:
autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre d’estudis.
3.000 euros a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o alumnes autor o

Segon Premi:
alumnes autor o autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre
d’estudis.
2.000 euros a repartir a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o

Tercer Premi:
alumnes autor o autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre
d’estudis.
La Fundació Salas podrà convocar als autors dels treballs finalistes per tal que facin una presentació del seu projecte amb motiu del lliurament dels premis.
1.000 euros a repartir a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o 

8. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica automàticament la plena i total acceptació de les Bases de Participació dels Premis Accés Batxillerat presents.

BASES DE PARTICIPACIÓ

8è Concurs Preuniversitari

Vine a defensar el teu treball de recerca


EN QUÈ CONSITEIX?


Lliura'ns el teu treball de recerca i defensa'l davant d'un tribunal universitari.
Consulta les bases del concurs a www.uic.es/concurs


ADREÇAT A


Estudiants de 2n de Batxillerat d'escoles de Catalunya


COM PARTICIPAR-HI


Emplenant la sol·licitud d'inscripció a través de www.uic.es/concurs-ins


LLOC I CALENDARI


Data límit d'inscripció: divendres, 3 de febrer de 2012


Lliurament del treball: fins divendres, 10 de febrer de 2012 a les 18:00 hores, campus Barcelona.


Exposició oral: dissabte, 25 de febrer de 2012 de 9:00 a 13:45 hores


Exposició oral dels treballs finalistes: divendres, 30 de març de 2012 de 16:00 a 20:30 hores


Com participar-hi

L'alumnat que vulgui participar en el  concurs ha d'emplenar una sol·licitud d’inscripció a través d'Internet accedint al lloc web de la Universitat.

Posteriorment, ha de lliurar:
 • Una còpia enquadernada del treball de recerca. A la portada hi ha de constar el nom de l’estudiant, el nom del centre de procedència i el nom del tutor que ha dirigit la recerca.
 • Un resum d’un màxim de dues pàgines en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. A la portada hi ha de constar el nom de l’estudiant, el nom del centre de procedència i el nom del tutor que ha dirigit la recerca.
 • En cas d’utilitzar suports informàtics per a la presentació, només s'accepta un document Power Point en versió 2007 i se n'ha de lliurar una còpia en format digital (CD o memòria USB) el mateix moment que es lliuri el document.
 • Una fotocòpia del DNI o el passaport.
El treball ha de ser original i presentat per l’estudiant com a treball de recerca de segon de batxillerat. En aquest sentit, la Universitat es reserva el dret de demanar una comprovació d’autenticitat al centre d’estudis de l’estudiant.
L’exposició, tant en la fase prèvia com en la final, no pot excedir els 10 minuts en cap cas i el tribunal pot donar per acabada l’exposició si l’estudiant supera aquest temps. Es poden utilitzar mitjans gràfics per completar l’exposició (presentació de Microsoft Power Point versió 2007).
En els treballs realitzats i presentats per més d’un estudiant s'ha d’escollir un portaveu per a l’exposició oral. I en cas que el treball resulti guanyador, el premi s’atorga al portaveu.
Les persones que ho vulguin poden assistir tant en la fase prèvia d’exposicions com en la final, amb la limitació de l’aforament màxim de l’aula.


Premis

Els premis consisteixen en:
 • Una beca d’estudi del 100% al primer curs de qualsevol titulació de la UIC durant el curs 2012-2013 pels 10 primers classificats.
 • Un ordinador portàtil per a cadascun dels tres primers classificats.
 • Els tutors o tutores dels estudiants guanyadors rebran una agenda electrònica.
El concurs té el patrocini de Banc Sabadell.
La propietat intel·lectual dels treballs premiats és dels autors. La participació al concurs implica que la Universitat Internacional de Catalunya està autoritzada a publicar i difondre els treballs, i també les fotografies de les jornades, a través dels mitjans que consideri oportuns.
Els treballs no premiats es podran recollir a Promoció i Admissions de la UIC Del 10 al 19 d'Abril, de 9 a 18h. Passat aquest termini no es retornarà cap treball.
__________
1. La Universitat es reserva el dret de declarar deserts els premis o alguns dels premis per manca de nivell acadèmic dels treballs presentats o suspendre el concurs per no disposar d'un nombre mínim de participants.

2. No inclou l'import dels crèdits matriculats en segona convocatòria o posteriors. La Junta de Govern estudiarà la possibilitat d’ampliar la beca de l’estudiant en els cursos posteriors en funció dels resultats acadèmics obtinguts. L’estudiant ha de ser admès després de superar el procés d’admissió propi de la UIC i complir els requisits legals d’accés als estudis universitaris.

3. En cas que hi hagi diversos tutors del treball, es lliura una única agenda electrònica. En cas que el professor sigui tutor de diversos treballs guanyadors, únicament se li lliura una agenda electrònica. La Universitat es reserva el dret a variar el regal segons els estocs.
[En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, us informem que les dades de caràcter personal aportades pels participants del concurs s'incorporen en un fitxer automatitzat de la UIC amb la finalitat d'utilitzar-les per a comunicacions periòdiques. La persona interessada pot exercir, respecte a les seves dades, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta a la Universitat Internacional de Catalunya (Immaculada, 22 - 08017 Barcelona) o un correu electrònic a info@uic.es. El fet de participar en el concurs implica l’acceptació de les bases].


Contingut del concurs

El concurs consisteix a lliurar el treball de recerca realitzat per l'estudiant de segon de batxillerat i defensar-lo oralment davant d'un tribunal universitari.
Es poden presentar treballs de totes les opcions de batxillerat.
Els treballs que es presentin al concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·letiu tutelat i redactat com a part del currículum de l'estudiant. Es poden redactar en català, castellà o anglès.
Després de lliurar els treballs, s'han de defensar oralment davant de tribunals formats per professors de les diferents facultats de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). La defensa oral es pot fer en català, castellà o anglès. La UIC es reserva el dret de seleccionar prèviament els treballs que es poden exposar oralment.
L'estudiant disposa estrictament de 10 minuts per convèncer el tribunal corresponent de la rellevància i l'interès del seu treball, exposant-ne:
 • l'objectiu bàsic, la metodologia i les conclusions de la recerca;
 • la rellevància, l'interès i la importància de la recerca.
Els membres del tribunal poden, si ho consideren oportú, fer preguntes i valoracions en finalitzar l'exposició de l'estudiant.
Després de la jornada d'exposicions, els diferents tribunals de la fase prèvia escullen els millors treballs, que passen a la final. La final consisteix en la defensa oral del treball, en les mateixes condicions que en la fase prèvia. El tribunal de la final escull els treballs premiats.
La selecció dels millors treballs de cada tribunal i l'adjudicació dels diferents premis es fa en funció de la rellevància i l'interès dels treballs i del seu contingut. Es valoren sobretot la motivació de l'estudiant, demostrada en l'exposició, i les seves competències pel que fa a l'estructuració dels continguts, la capacitat d'anàlisi, les habilitats d'expressió oral i la consecució d'objectius.


Lloc i calendari

 • Data límit d'inscripció: divendres 3 de febrer del 2012.
 • Lliurament dels treballs: fins el divendres 10 de febrer del 2012, a les 18.00 h al Campus Barcelona de la Universitat Internacional de Catalunya o a través de correu postal a l’adreça següent:
Universitat Internacional de Catalunya
Informació i Admissions
Concurs Preuniversitari
Immaculada, 22
08017 Barcelona
 • Exposició oral: dissabte 25 de febrer de 2012 de 9 h a 13.45 h al Campus Barcelona.
 • El divendres 16 de març de 2012 es publicarà al web de la UIC la distribució dels treballs que cal exposar oralment en cada tribunal, així com l’horari d’inici i  finalització de la jornada. La composició dels tribunals es fa en funció del nombre de participants, per tal de facilitar les presentacions dels treballs durant el matí.
 • Exposició oral dels treballs finalistes: divendres 30 de març del 2012 de 16 h a 20.30 h. Després de la deliberació dels tribunals, es farà lliurament de premis.
 • Les decisions dels tribunals, tant en la fase prèvia com en la final, són inapel·lable

viernes, 24 de febrero de 2012

Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques

PREMI ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES

La Facultat de Ciències Polítiques i Gestió Pública i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les ciències socials, convoquen anualment el premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques que aquest any celebrarà la seva sisena edició.
Aquest premi s'atorga al millor treball de recerca desenvolupat en qualsevol disciplina de les ciències socials i polítiques. Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

La Direcció de cada centre d'ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca i aquest ha de ser original i inèdit.

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.

• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.

• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’han d’adjuntar per duplicat.

• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.

• Es valorarà l’adquisició de criteris formals en diferents aspectes: presentació, redacció, bibliografia, anotacions i cites.

• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri "Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques" i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 11 de maig de 2012.
• El jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que
el presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable.

El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

• El premi estarà dotat amb 1.000 € + l’import de la matricula corresponent al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. Aquesta segona part queda condicionada a que el guanyador cursi els seus estudis universitaris en aquesta Facultat. En aquest cas a l’alumne se li bonificarà l’import un cop realitzat el pagament de la matrícula.*
• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats.

• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, a finals de juny de 2012.

• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9:30 a 14:00 h i de 15:30 a 17:00 h, a:
Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques.
Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu Fabra.
Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona

• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 15 de juny de 2012.

• La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 14 de desembre de 2012.

• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.

• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU TELEFONAR AL 93 542 23 56
O CONSULTAR LES PÀGINES WEB:
WWW.UPF.EDU/POLITIQUES i WWW.FUNDACIOERNESTLLUCH.CAT

Premis treballs de recerca Universitat de Girona

Bases

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2011-2012, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d’Osona i del Vallès Oriental. Els premis per a la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona.


2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària, la qual podrà avalar un màxim de sis treballs.


3. S’atorgaran un total de vint-i-un premis, que s’enumeren seguidament:
 • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
 • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en ciència i tecnologia.
 • Un premi i dos accèssits en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en arts visuals.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
 • Nou premis en la categoria de treballs de recerca d’àmbit comarcal i local:
                     Premi de Recerca de l’Alt Empordà
                     Premi de Recerca del Baix Empordà
                     Premi de Recerca de la Cerdanya
                     Premi de Recerca de la Garrotxa
                     Premi de Recerca del Gironès
                     Premi de Recerca del Pla de l’Estany
                     Premi de Recerca del Ripollès
                     Premi de Recerca de la Selva
                     Premi de Recerca de la ciutat de Girona
  
4. Els treballs guanyadors obtindran el premi següent:
 • La matrícula gratuïta d’un curs complet de qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona i una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM durant l’any acadèmic 2012-2013.
 • Un val per valor de 700 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l’autor o autors del treball, 200 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100€ per al tutor.
 • Els accèssits als treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400 €. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 200 € per a l’autor o autors del treball i 200 € en forma de lot de llibres per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball.
 • La difusió dels treballs premiats.
 5. En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
 • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
 • El rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
 • La originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l'estructuració del treball de recerca.
 • L'originalitat de les fonts d'informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l'ús adequat d'aquestes fonts.
 • La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
 • En els treballs de recerca d’àmbit comarcal o de la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d'aspectes relacionats amb el territori, tant en l'àmbit local com comarcal.
 6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona, dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit comarcal i local, el jurat incorporarà tècnics dels consells comarcals i de l'Ajuntament de Girona. La Direcció General de Joventut actuarà també com a membre avaluador dels treballs específics sobre joventut. En el cas dels treballs que optin al premi en l’àmbit d’arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC - Demarcació de Girona.


7. Els jurats podran declarar deserts els premis en els quals no s’hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.


8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.


9.  S'ha de presentar una còpia del treball que aspiri als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels Premis (http://www.udg.edu/premis_recerca). El termini final d’admissió dels originals és el divendres 13 d’abril de 2012. 


El lliurament dels premis es farà el divendres 15 de juny de 2012

XXXIV Premis Baldiri Reixac 2011/12

Aquests premis, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana, són dotats per la Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels receptors del llibre- nadala que la Fundació tramet cada any a persones interessades en la nostra cultura.

L'àmbit d'actuació és el dels països de parla catalana. L'organització dels premis compta amb la col·laboració tècnica d'Òmnium Cultural.

El jurat és format per Carme Alcoverro, Joan Arjona, Rosa Boixaderas, Josep M. Calbet, Alba Espot, Assumpta Fargas, Josep González- Agápito, Isidre Moreso i Irene Seira.

Premis a les escoles


14 premis de 3.300 € cadascun.

Seran premiades la qualitat global i la catalanitat, en llengua i continguts, d’escoles, instituts, centres de formació d’adults i centres universitaris de formació del professorat, referència a la identitat que, a més de la llengua i la cultura pròpies, manifesti voluntat integradora en el marc d’una societat democràtica. Es prendran en consideració les dificultats que poden presentar determinats contextos escolars.

Per participar-hi cal omplir i trametre el qüestionari que facilita la Fundació Lluís Carulla amb la documentació que s'hi demana. Les escoles unitàries integrades dins d’una zona rural s’han de presentar conjuntament.
Les escoles i els instituts ja presentats als Premis en anys anteriors i no premiats que desitgin optar a aquesta convocatòria, només cal que presentin el qüestionari actualitzat, i no és indispensable, doncs, que aportin documentació nova.

No hi poden optar els centres educatius ja guardonats en convocatòries anteriors.


Premis als alumnes

70 premis de 700 € cadascun.

Seran atorgats a treballs escolars fets en català, pel seu contingut i qualitat, que tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d’ensenyament no universitari. L’import del premi es destinarà a llibres o materials didàctics en català escollits pels alumnes guardonats.

Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotografies). Quant als treballs de recerca de segon de batxillerat, només se n'admetrà un per centre. En aquest cas s’admetran treballs individuals.

El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural. Cal acompanyar els treballs d’una memòria breu, no més llarga de dos fulls, on cal especificar les motivacions, les circumstàncies, la manera en què s'ha fet el treball, etc.

2 premis dotats amb 2000 € cadascun.

Seran atorgats a experiències específiques que fomentin la comunicació en català entre l’alumnat dins i fora de l’aula a fi de promoure l’ús social de l’idioma. La proposta ha d’expressar quina és la situació lingüística inicial, els objectius que es volen assolir i les bones pràctiques que es duen a terme per aconseguir-ho.

Per optar als Premis, cal acompanyar cada treball amb la fitxa d'inscripció, segons el model que en facilita la Fundació Lluís Carulla.

No seran admesos els treballs que no vagin acompanyats de l'esmentada fitxa d'inscripció emplenada.
70 premis de 700 € cadascun.

Seran atorgats a treballs escolars fets en català, pel seu contingut i qualitat que tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d’ensenyament no universitari. L’import del premi es destinarà a llibres o materials didàctics en català escollits pels alumnes guardonats.
Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotografies). Quant als treballs de recerca de segon de batxillerat, només se n'admetrà un per centre. En aquest cas s’admetran treballs individuals.
El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural. Cal acompanyar els treballs d’una memòria breu, no més llarga de dos fulls, on cal especificar les motivacions, les circumstàncies, la manera en què s'ha fet el treball, etc.

2 premis dotats amb 2000 € cadascun.

Seran atorgats a experiències específiques que fomentin la comunicació en català entre l’alumnat dins i fora de l’aula a fi de promoure l’ús social de l’idioma. La proposta ha d’expressar quina és la situació lingüística inicial, els objectius que es volen assolir i les bones pràctiques que es duen a terme per aconseguir-ho.
Per optar als Premis, cal acompanyar cada treball amb la fitxa d'inscripció, segons el model que en facilita la Fundació Lluís Carulla.

No seran admesos els treballs que no vagin acompanyats de l'esmentada fitxa d'inscripció emplenada.

 
Premis a mestres i professors

Dotats amb 16.000 € en conjunt.

Premi a un estudi, una recerca o un assaig pedagògics que contribueixi a millorar la qualitat educativa i la docència, referit a qualsevol nivell escolar o àrea d’aprenentatge o àmbit de coneixement. El premi és dotat amb 6.000 € per a l’autor del treball guardonat i 3.000 € de subvenció per contribuir a l’edició del treball. En l’edició del treball premiat hi haurà de constar el premi amb el qual ha estat guardonat. La Fundació Lluís Carulla tindrà una opció preferent a l’hora de publicar-lo.
Premi a una experiència didàctica, referida tant a la globalitat d’un centre educatiu com a un o diversos cicles o nivells, amb relació a l’aprenentatge de la llengua en qualsevol àrea del currículum i a la creació de condicions que afavoreixin l’ús del català entre els alumnes. El premi és dotat amb 3.000 € per a l’autor i aplicador de la proposta didàctica.

Premi a una experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes mitjançant les TIC, convocat conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya amb motiu del 10è aniversari de LletrA. El premi és dotat amb 4.000 € per a l’autor i l’aplicador de la proposta didàctica.

En tots tres casos, els treballs han de ser inèdits. Cal lliurar els treballs encapçalats amb el títol i acompanyats d’un sobre tancat amb la fitxa d’inscripció. El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.
Aspectes generals

Els treballs i la documentació s'han d'adreçar a:


El termini de presentació s'acaba el dia 10 de febrer de 2012.

Els treballs tramesos per correu que arribin després d'aquesta data només seran admesos si al mata-segells
consta que la tramesa és anterior al 10 de febrer.

Els formularis d’inscripció es poden descarregar del web http://www.fundaciolluiscarulla.cat/.

La documentació que s’adjunti en suport informàtic ha de ser en programari compatible amb Windows XP i autoexecutable.

El jurat és format per Carme Alcoverro, Carles Armengol, Rosa Boixaderas, Alba Espot, Margarida Falgàs, Marcel Fité, Josep Gonzàlez-Agàpito, Isidre Moreso i Irene Seira.

Els treballs no premiats podran ser recollits des del 25 de juny fins al 17 d'octubre, amb la presentació de la fitxa d'inscripció.

La Fundació Lluís Carulla podrà disposar dels treballs premiats durant un any per tal d'exposar-los i promoure'n la difusió.

Fundació Lluís Carulla
Aribau 185 3r 08021 BARCELONA
Tel. 93 200 53 47 Fax 93 200 56 33
Correu electrònic:
info@fundaciolluiscarulla.cat
estudi, una recerca o un assaig pedagògics que contribueixi a millorar la qualitat educativa i la docència, referit a qualsevol nivell escolar o àrea d’aprenentatge o àmbit de coneixement. El premi és dotat amb 6.000 € per a l’autor del treball guardonat i 3.000 € de subvenció per contribuir a l’edició del treball. En l’edició del treball premiat hi haurà de constar el premi amb el qual ha estat guardonat. La Fundació Lluís Carulla tindrà una opció preferent a l’hora de publicar-lo.experiència didàctica, referida tant a la globalitat d’un centre educatiu com a un o diversos cicles o nivells, amb relació a l’aprenentatge de la llengua en qualsevol àrea del currículum i a la creació de condicions que afavoreixin l’ús del català entre els alumnes. El premi és dotat amb 3.000 € per a l’autor i aplicador de la proposta didàctica.

VII Premi de Recerca per a la Pau

Fins al 20 d'abril de 2012, poden presentar-se treballs a la setena edició del Premi de Recerca per a la Pau, convocat per la Universitat de Barcelona. Optaran al premi treballs de recerca de batxillerat que abordin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.).

Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, l’altermundisme, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc. S'encarregarà de resoldre el premi un jurat interdisciplinari format per professorat de la Universitat de Barcelona.


Consulteu les bases del premi en el seu espai web: http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/

BASES

El Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases següents:


1 Participants

Poden participar-hi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2011-2012 als centres d’ensenyament de Catalunya.


2 Presentació de treballs
 
2.1 Optaran al premi els treballs de recerca que abordin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.). Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, l’altermundisme, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.
 
2.2 Els treballs poden ser individuals o col·lectius. El format i l’extensió dels treballs és lliure.


 
2.3 Els treballs s’han de presentar a la Fundació Solidaritat UB, al carrer de Melcior de Palau, 140, Barcelona (08014), a partir de l’1 de febrer de 2012 i fins al 20 d’abril de 2012.
 
2.4 De cada treball, se n’ha d’entregar una còpia impresa i una còpia electrònica (llapis de memòria USB, CD o DVD), en un sobre tancat en què consti la referència «VII Premi de Recerca per a la Pau» i un pseudònim que n’identifiqui l’autoria. La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què la identitat o les imatges siguin imprescindibles per a l’exposició del treball. En el sobre s’hi ha d’incloure la fitxa A, amb les dades identificatives de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball. En el llapis, CD o DVD s’hi ha d’incloure la fitxa B, amb el resum del treball. Totes dues fitxes es troben disponibles en aquest espai web.


3 Jurat

El Premi el resol un jurat interdisciplinari que presideix el rector de la Universitat de Barcelona i que està format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona.


4 Criteris de valoració

Per a l’elecció del treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:

 • La vinculació i la coherència del treball amb la cultura de pau. • El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca. • La integració de les dimensions local i global de la temàtica. • L’originalitat del treball de recerca. • La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.
 • 5 Premis
   
  5.1 L’estudiant —responsable de l’autoria del treball premiat— i el centre d’ensenyament rebran cadascun un xec per valor de 500 €. El tutor o la tutora del treball premiat rebran un diploma de reconeixement.
   
  5.2 A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.
   
  5.3 El Premi es pot declarar desert a criteri del jurat. La decisió del jurat és inapel·lable. El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la segona quinzena de maig i es publicarà a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB. El lliurament de premis tindrà lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona durant l’última setmana de maig.
   
  5.4 En conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, s’atorgarà un premi especial al millor treball de recerca del Garraf, segons el veredicte del jurat. Aquest premi especial tindrà una dotació de 300 € per a l’estudiant i 300 € per al centre educatiu.


  6 Difusió dels treballs
   
  La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicació digital dels treballs participants al Dipòsit Digital (diposit.ub.edu) durant un any. Aquesta publicació es comunicarà mitjançant un correu electrònic a les adreces de contacte facilitades pels participants en la fitxa A. Les fitxes B de resum podran publicar-se a l’espai web del Premi de Recerca per a la Pau.


  7 Devolució dels treballs
   
  Els treballs es podran recollir al local de la Fundació Solidaritat UB, els mesos de juny, juliol i setembre de 2012.


  8 Interpretació i acceptació de les bases


  La interpretació d’aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona. La participació en el Premi de Recerca per a la Pau implica l’acceptació d’aquestes bases.