martes, 20 de marzo de 2012

IX Concurs EIDÉA

* Poden participar tots els alumnes de 2n cicle de l'ESO i Batxillerat a títol individual o en grups de màxim dos components.
* Es pot presentar qualsevol tipus de treball d'investigació comprès en les àrees següents: ciències experimentals, tecnologia, ciències socials i ciències humanístiques.
* Els treballs presentats han de complir els següents criteris:

a) Extensió: un mínim de 20 pàgines i un màxim de 100, incloent-hi la portada. Els annexos no compten en aquesta extensió.
b) Tipus de lletra: Times New Roman
c) Mida lletra:
- Apartats principals: 16, negreta i subratllat
- Apartats secundaris: 12, negreta
- Contingut: 12
d) A la portada s'inclourà el títol del treball, el nom de l'alumne o alumnes que l'han realitzat, el nom del tutor, el nom de l'escola participant i l'àrea en què s'ha realitzat el projecte.
e) Es poden incloure qualsevol tipus d'imatges en el treball
f) El continut del projecte presentat ha de tenir els següents apartats:
- Índex
- Introducció
- Objectius
- Fonaments teòrics (opcional)
- Materials i metodologia utilitzada
- Resultats
- Conclusions
- Aportacions noves del treball (opcional)
- Bibliografia

g) Els treballs poden ésser acompanyats per material que complementi el seu contingut: maquetes, àudio-visuals, etc.

* Els criteris que es valoraran són:

a) Originalitat
b) Treball desenvolupat
c) Rigor metodològic
d) Redacció del dossier
e) Noves aportacions del treball en el seu camp de realització
f) Estètica i presentació

* Els treballs i tot el seu material es lliuraran a l'Escola Hamelin-Internacional Laie; c/Núria, 30 - 08328 - Alella (Barcelona), juntament amb el corresponent full d'inscripció.
* El termini de presentació finalitzarà el dia 30 de maig de 2012
* El veredicte del jurat i el lliurament de premis es faran públics en el decurs d'un acte a la mateixa escola Hamelin-Internacional Laie, el 18 d'octubre de 2012 a les 16:00 hores.
* El jurat del premi estarà presidit per la Directora General del Grup Sas i la Directora Acadèmica i format per especialistes i personal docent del Centre.
* Els premis de Batxillerat es repartiran en dues modalitats:
a) Treballs científics i tecnològics: 1r, 2n i 3r premi
b) Treballs socials i humanístics: 1r, 2n i 3r premi

* Els premis seran els següents:

Treballs de Batxillerat

a) 1r Premi: 400 euros
b) 2n Premi: 200 euros
c) 3r Premi: 125 euros

Per als tutors dels primers premis:

Premi especial ABAT OLIBA CEU al tutor del millor treball de la modalitat humanísticosocial
* Un ordinador portàtil
Premi especial TOSHIBA al tutor del millor treball de la modalitat científicotècnica:
* Un ordinador portàtil

Per als tutors dels segons premis:
* Una impressora escànner

Per als tutors dels tercers premis:
* Una USB de 8 Gb.

Treballs de segona etapa de l'ESO

Per als tutors dels millors treballs:
* Calculadora científica CASIO

Per als alumnes dels millors treballs:
* Calculadora científica CASIO

* El jurat podrà concedir, si ho creu oportú, premis accèssits.
* Els alumnes participants en el concurs rebran un diploma acreditatiu.
* Els premis es podran declarar deserts si els treballs presentats no tenen les característiques mínimes exigides a les bases
* Els treballs premiats no es tornen per tal de formar part del fons històric del concurs.

Per a qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb l'Escola Hamelin-Internacional Laie, al telèfon 935556717 o al correu electrònic: jmmarrase@escolessas.com

martes, 13 de marzo de 2012

13è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de CFGS

Objectiu

La Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC), amb la col·laboració de la Càtedra UPC Endesa Red de Valors Humans en l’Enginyeria - Victoriano Muñoz Oms, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, convoca el 13è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. Arquitectura, Ciència i Tecnologia Sostenibles. El Premi té com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior per aquestes àrees de coneixement i pel valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels seus projectes de recerca.

La UPC ha prioritzat els valors de la sostenibilitat en els diferents àmbits de la seva activitat: des de la docència a la recerca i la innovació que desenvolupa en els seus laboratoris, aules i instal·lacions. Amb aquesta convocatòria, vol compartir aquests valors i fomentar l’interès de l’alumnat per la contribució de la tecnologia al desenvolupament sostenible, és a dir, el desenvolupament que considera de forma integrada la seva dimensió ambiental, social, econòmica i institucional. Tot això en els àmbits de l’edificació, l’energia i el canvi climàtic (reducció de consums, incorporació de l’eficiència, energies renovables); la gestió del cicle integral de l’aigua; el disseny per a la sostenibilitat; la gestió de residus; la planificació territorial; la mobilitat; la logística, i la responsabilitat ètica i social de la tecnologia

 

Participants

Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat  i de cicles formatius de grau superior amb accés als estudis impartits a la UPC, que estiguin interessats a continuar els seus estudis superiors en aquesta Universitat. Els treballs que es presentin han de tractar temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l’arquitectura, la ciència o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials.

 

Premis

Premi al millor treball de batxillerat. Està dotat amb un netbook i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2012-2013 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un netbook i el centre d’ensenyament secundari rebrà un lot de llibres.

Premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior. Està dotat amb un netbook i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2012-2013 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un netbook i el centre d’ensenyament rebrà un lot de llibres.

El treball finalista. Està dotat amb un netbook. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i el centre d’ensenyament rebrà un lot de llibres.

Els premis s’atorguen als treballs, no als autors/es.

Tots els autors o autores dels treballs que es presentin al concurs seran obsequiats amb una entrada gratuïta per al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

 

Jurat

La selecció dels millors treballs la fa un jurat format pels membres següents:

•    El vicerector de Docència i Estudiantat de la UPC, que actuarà com a president.
•    El comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament.
•    Un representant del professorat de Batxillerat.
•    Un representant del professorat de CFGS.
•    Un representant de la Càtedra UPC Endesa Red de Valors Humans en  l’Enginyeria - Victoriano Muñoz Oms.
•    Un representant del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
•    Un estudiant/a guanyador de l’edició anterior del Premi.
•    Un representant del Servei de Comunicació i Promoció de la UPC, que actuarà com a secretari.

El veredicte del jurat es farà públic entre els mesos de juny i juliol de l'any 2012. El jurat pot declarar deserts els premis o concedir un accèssit.

 

Criteris d'avaluació

Els treballs es valoren d’acord amb els criteris següents:
 1. L’adequació del projecte als objectius, continguts i requeriments del currículum de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i als mitjans de què disposin els autors o autores.
 2. L’originalitat.
 3. La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes.
 4. La dificultat de realització del projecte.
 5. El caràcter interdisciplinari del projecte.
 6. La presentació.
 7. La claredat i concisió de la memòria explicativa.
Per valorar la incorporació dels valors de la sostenibilitat, es tindrà en compte:
 1. La consideració i avaluació de l’impacte social, la dimensió ètica i l’impacte ambiental del seu cicle de vida i la viabilitat econòmica.
 2. La promoció i l’ús de matèries reciclables i energies renovables.
 3. La incorporació en els seus objectius i desenvolupament del respecte per les generacions futures i la diversitat cultural.
Es valorarà que els treballs incloguin material audio-visual.
El jurat pot convocar els autors o autores perquè facin una presentació del seu projecte.

 

Presentació dels treballs

Per participar cal, en primer lloc, registrar-se a través del formulari d'inscripció.

En el formulari s'emplenaran les dades del/s autor/s del treball, les dades del tutor i un resum del treball (títol, objectius, procediment emprat, criteris de sostenibilitat aplicats i conclusions).

Seguidament, s’ha de lliurar en un sobre a qualsevol dels
registres públics de la UPC la documentació següent:
 1. La fitxa resultant de la inscripció del treball per via telemàtica.
 2. Un CD o DVD amb el treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l’autor o autors i el títol del treball. En cas que s’utilitzi una aplicació informàtica diferent de Microsoft Office, cal adjuntar les eines per executar-la.

Aquesta documentació (formulari d’inscripció imprès i treball complet) també es pot enviar per correu certificat amb avís de recepció a l'adreça següent:

Premi Secundària
Servei de Comunicació i Promoció
Universitat Politècnica de Catalunya
Pl. Eusebi Güell, 6 planta baixa, Edifici Vèrtex
08034 Barcelona


No es poden enviar maquetes. En el cas que el treball hagi comportat la realització d'una maqueta o prototip, s'haurà d'incloure documentació gràfica en format digigtal en el mateix CD o DVD en què s'entregui el treball.

Els treballs s’han de presentar en una de les llengües oficials de Catalunya.

 

Termini de presentació

Els treballs procedents d’estudiants de batxillerat s’han de lliurar com a màxim el 27 d’abril de 2012 i els treballs procedents d’estudiants de cicles formatius de grau superior s’han de lliurar com a màxim l'1 de juny de 2012.

Després d’aquestes dates, només s’acceptaran els treballs que es rebin per correu postal amb la data del mata-segells dins el termini establert en aquestes bases.

 

Difusió

Els autors o autores dels treballs premiats cedeixen a la Universitat Politècnica de Catalunya els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

 

Recollida dels treballs

Es poden recollir durant els mesos de juliol i setembre de 2012 al Servei de Comunicació i Promoció de la UPC (Pl. Eusebi Güell núm. 6, Ed. Vèrtex, de Barcelona). Els treballs que no s'hagin recollit durant aquest període seran destruïts.

La participació en aquest Premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Servei de Comunicació i Promoció de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonTech.

martes, 6 de marzo de 2012

Premis Treballs de Recerca Universitat de Girona

El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col•laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convoca la 13a i 10a edició, respectivament, dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca d’aquests estudiants en totes les àrees de coneixement.
Aquests premis, juntament amb les Beques Botet i Sisó i el Campus de Recerca de la UdG - que donen suport a l'elaboració dels treballs de recerca -, pretenen també acostar els estudiants a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i col·laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona.
Dins la convocatòria s'integra també premi per als treballs que tractin temàtiques relacionades amb la joventut, promogut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, un premi per a treballs de recerca que tinguin com a àmbit la ciutat de Girona, i d’acord amb els consells comarcals de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva premis a treballs de recerca d’àmbit comarcal, per estimular la recerca d’aspectes propis de les diferents comarques gironines.
Enguany, amb el patrocini de les dues escoles adscrites a la UdG amb seu a Salt, s'afegeixen a la convocatòria dos nous premis: un d'arts visuals, amb la col·laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un de salut i esport, en el qual col·labora l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).

Bases


1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2011-2012, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d’Osona i del Vallès Oriental. Els premis per a la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària, la qual podrà avalar un màxim de sis treballs.

3. S’atorgaran un total de vint-i-un premis, que s’enumeren seguidament:

 • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
 • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en ciència i tecnologia.
 • Un premi i dos accèssits en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en arts visuals.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
 • Nou premis en la categoria de treballs de recerca d’àmbit comarcal i local:
 • Premi de Recerca de l’Alt Empordà
 • Premi de Recerca del Baix Empordà
 • Premi de Recerca de la Cerdanya
 • Premi de Recerca de la Garrotxa
 • Premi de Recerca del Gironès
 • Premi de Recerca del Pla de l’Estany
 • Premi de Recerca del Ripollès
 • Premi de Recerca de la Selva
 • Premi de Recerca de la ciutat de Girona
4. Els treballs guanyadors obtindran el premi següent:
 • La matrícula gratuïta d’un curs complet de qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona i una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM durant l’any acadèmic 2012-2013.
 • Un val per valor de 700 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l’autor o autors del treball, 200 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor.
 • Els accèssits als treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400 €. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 200 € per a l’autor o autors del treball i 200 € en forma de lot de llibres per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball.
 • La difusió dels treballs premiats.
5. En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
 • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
 • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
 • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball de recerca.
 • L’originalitat de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
 • La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
 • En els treballs de recerca d’àmbit comarcal o de la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb el territori, tant en l’àmbit local com comarcal.
6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona, dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit comarcal i local, el jurat incorporarà tècnics dels consells comarcals i de l’Ajuntament de Girona. La Direcció General de Joventut actuarà també com a membre avaluador dels treballs específics sobre joventut. En el cas dels treballs que optin al premi en l’àmbit de l’arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC – Demarcació de Girona.

7. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

9. S’ha d’adjuntar una còpia del treball que aspiri als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels Premis (http://www.udg.edu/premis_recerca). El termini final d’admissió d’originals és el divendres 13 d’abril de 2012.

L’acte de lliurament dels premis es farà el divendres 15 de juny de 2012.

9è Premi Poincaré

Convocatòria
La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC convoca el 9è Premi Poincaré al millor treball de recerca realitzat per alumnat de 2n de batxillerat durant el curs 2011/12.
Participació
Poden participar-hi tots aquells alumnes de 2n de batxillerat que durant el curs 2011/12 preparin el seu treball de recerca en un tema relacionat amb les Matemàtiques i/o l’Estadística.
Inscripció

Per a participar en el premi cal inscriure’s, abans del dia 13 d’abril de 2012, en el web de l’FME http://www.fme.upc.edu/premi-poincare.

Lliurament dels treballs

Els treballs s’han de lliurar abans del 16 d’abril de 2012, en format electrònic (pdf preferiblement) a l’adreça
deganat.fme@upc.edu o bé en format paper a la secretaria del deganat de l’FME*.
Premis

L’acte de lliurament del novè Premi Poincaré tindrà lloc a l’FME, el divendres 11 de maig de 2012 a les 17’30h.

S’atorgaran:

1r, 2n i 3r Premis: Un ordinador portàtil per a l’alumne/a i un e-reader per al tutor/a.

Mencions: Un iPod Nano o similar per a l’alumne/a i un lot de llibres per al tutor/a. Jurat

El jurat estarà format per dos membres de l’equip deganal de l’FME i pels dos Catedràtics de Matemàtiques d’Institut:

Mariona Petit Vilà
Carles Romero i Chesa

Secretaria Deganat . Premi Poincaré Facultat de Matemàtiques i Estadística
Universitat Politècnica de Catalunya C/ Pau Gargallo, 5 - 08028 Barcelona
Tel. 93 401 73 01- Fax 93 401 58 81
deganat.fme@upc.edu
http://www.fme.upc.edu/

Premi ESCI al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de l'Activitat Internacional

L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la Universitat Pompeu Fabra convoca el
DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT DE L’ACTIVITAT INTERNACIONAL
PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERATque hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2011-2012 en els centres de batxillerat de Catalunya.

Bases generals

Poden optar al Premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament de Catalunya.
Han de tenir una nota mitjana mínima de 7 de primer de batxillerat i una base liquidable per càpita de la unitat
familiar que no superi els 24.000 euros (en l’última declaració de renda presentada).
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d’ensenyament on estudiï l’alumne o els alumnes que desitgin concursar. Cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s’hi poden presentar treballs premiats en altres concursos.
Els treballs han d’estar redactats en llengua catalana.
Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies (una impresa en paper i l’altra en format digital). Tanmateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’hi hauran d’adjuntar.
Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la cultura i els negocis internacionals. Es valorarà l’originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic, la rellevància i la pertinència del tema tractat, així com la qualitat, la correcció lingüística i la presentació formal.
Tots els treballs s’han de lliurar en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Negocis Internacionals” i el pseudònim de l’autor. En el treball només hi haurà el pseudònim de l’autor. Dins del sobre o del paquet, en un sobre a part, es farà constar en un full:
1
. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne o alumnes que concursin.
2
. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3
. Nom i adreça del centre.
4
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 30 d’abril del 2012.
El jurat del Premi estarà format per tres professors de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat
Pompeu Fabra i presidit pel director de l’Escola. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
. Vistiplau de la direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

Premis atorgats en aquesta edició

Dos primers premis
Diploma i beca del 50% per cursar el grau en Negocis i Màrqueting Internacionals a ESCI i un iPad per al tutor que hagi coordinat el treball.
Dos finalistes
Diploma com a finalista i en el cas que els guanyadors no es matriculin al grau d’ESCI, els finalistes podran optar a la beca del 50% per cursar el grau a ESCI, així com a l’iPad per al tutor que hagi coordinat el treball.
Tots els treballs s’han d’enviar per correu certificat o lliurar-los personalment (de dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h) a la recepció d’ESCI (passeig Pujades, 1. Barcelona).
La relació de finalistes es farà pública a la pàgina web de l’Escola Superior de Comerç Internacional (http://www.esci.es).
ESCI no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 30 de setembre del 2012.
La participació en aquest concurs implica acceptar-ne les bases.

X Premi Francesc Noy d'Humanitats 2012

La Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra convoca el Premi Francesc Noy d'Humanitats al millor treball de recerca de Batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina d'Humanitats que hagi estat presentat durant el curs acadèmic en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.  

Bases generals

Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d'ensenyament on estudiï l'alumne/a o alumnes que desitgin concursar. Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
Els treballs de recerca s'han de presentar amb dues còpies (una impresa en paper i l'altra en format digital)  Tanmateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s'hauran d'adjuntar.
Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les humanitats. Es valorarà l'originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinència del tema tractat.
Tots els treballs es presentaran en sobre o en un paquet tancat en què figuri "Premi Francesc Noy d'Humanitats de la UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Humanitats" i el pseudònim de l'autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l'autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l'alumne/a o alumnes que concursin.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 4 de maig de 2012.
El jurat del Premi estarà format per cinc professors de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i presidit per la degana de la mateixa facultat. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
Els premis atorgats en aquesta edició seran:
Un Primer premi al millor treball: 1000€, Lector Electrònic i diploma.
Dues Mencions especials: 500€, lot de llibres i diploma.
Set finalistes:  diploma.
 
Tots els treballs s'enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment (de dilluns a divendres d’11.00h a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16:00 a 17:00 h al despatx 40.271) a:
Premi Francesc Noy d'Humanitats al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Humanitats
Secretaria de la Facultat d'Humanitats (despatx 40.271)
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

La relació de finalistes es farà pública a la pàgina de la web de la Facultat (http://www.upf.edu/fhuma )
 
ELS PREMIS ES LLIURARAN A LA FACULTAT D'HUMANITATS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA EL DIA 25 de maig de 2012 a les 13.00h a l’Auditori Mercè Rodoreda (C/Ramon Turró cantonada C/Wellington)
La Facultat d'Humanitats no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 30 de setembre de 2012.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge

La Facultat de Traducció i Interpretació organitza el IV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2011-2012 en els centres de secundària de Catalunya. La Facultat de Traducció i Interpretació convoca aquest premi amb el propòsit d'incentivar la recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge. El premi està vinculat al desplegament del grau en Llengües Aplicades.

El premi s'atorga al millor treball de recerca de batxillerat desenvolupat en qualsevol disciplina relacionada amb aquests àmbits d'estudi realitzat durant el curs acadèmic corresponent, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Descripció

La Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra convoca el "IV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge" que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2011-12 en els centres de secundària de Catalunya.
Poden optar al premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la Direcció dels centres d'ensenyament de l’estudiant que desitgi concursar-hi. Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
Cal presentar dues còpies del treball (una d'impresa i l'altra en format electrònic).
També caldrà adjuntar-hi els altres materials en formats diferents que pugui contenir el treball.
Es valorarà l'originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinència del tema tractat.
Tots els treballs s’han de presentar en un sobre o en un paquet tancat en què figuri "IV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge" i el pseudònim de l'autor. En el mateix treball hi ha de constar només el pseudònim de l'autor. Dins del paquet, en un full a part, s’hi ha de fer constar:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’estudiant que concursi.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 16 de març de 2012.

El jurat del Premi estarà format per tres professors de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra i presidit per la degana de la mateixa Facultat. La decisió del jurat és inapel·lable; així mateix, podrà declarar desert el premi. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.


Premi al millor treball: un ipad, un lot de llibres i un diploma acreditatiu.
Menció especial: un lot de llibres i un diploma acreditatiu.

Tots els treballs s'han d’enviar per correu certificat o es lliuraran personalment (de 9:30
a 14.00 h i de 16:00 a 17:00 h) a l’adreça següent:
"IV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge"
Universitat Pompeu Fabra
Secretaria de la Facultat de Traducció i Interpretació
Roc Boronat, 138, despatx 52.315
08018 Barcelona

La relació de finalistes es farà pública a la pàgina de la web de la Facultat a partir del

Els premis es lliuraran a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra el dia 21 d’abril de 2012.

Una còpia del treball del premi serà dipositada a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. L’autor o autora del treball premiat autoritzarà la UPF a incorporar-lo en les plataformes digitals d’accés obert pròpies de la UPF o en aquelles altres en les quals participi la UPF en l’àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre.
La resta de treballs es podran recollir a la Secretaria de la Facultat de Traducció i Interpretació a partir del 30 d’abril de 2012 de 9:00 a 14:00 hores. La Facultat no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 31 de juliol de 2012.
Per a més informació, podeu trucar a la Secretaria de la Facultat de Traducció i Interpretació, al telèfon 93 542 29 40, o enviar un correu electrònic a l'adreça secretaria.fti@upf.edu
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

30 de març de 2012.


Els premis atorgats en aquesta edició seran:


Bases generals

Premis a Treballs de Recerca de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra

La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra convoca tres premis als millors treballs de recerca de batxillerat.
Cada premi es correspon amb un dels graus que ofereix la Facultat:
 • Dret,
 • Criminologia i,
 • Relacions Laborals (Premi Teresa Claramunt de Relacions Laborals).
La convocatòria d'aquests tres premis és única.

Bases

Premis i candidats

La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra convoca premis per a treballs de recerca de batxillerat. Es convoquen tres (3) premis. Cada premi es correspon amb un dels estudis de grau que ofereix la Facultat: Dret, Criminologia i Relacions Laborals. Aquest darrer premi rep el nom de “Premi Teresa Claramunt en Relacions Laborals” i enguany es convoca en la seva tercera edició. La convocatòria és única per a tots tres premis i es regirà per les presents bases.

Poden optar a qualsevol dels premis que convoca la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants de batxillerat dels centres de secundària de l’estat espanyol.
Els candidats hauran d’haver estat seleccionats prèviament pel centre de batxillerat en el qual s’ha dut a terme la recerca.
La Direcció de cada centre pot presentar un màxim de tres treballs de recerca.
Els treballs poden estar escrits en català, castellà o anglès.
La participació en la convocatòria dels premis a treballs de recerca de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra suposa l’acceptació de les seves bases.

Temes i àmbits de recerca dels treballs

Els treballs de recerca que es presentin a aquesta convocatòria de premis hauran de tractar qüestions relacionades amb l’àmbit de docència i recerca de les titulacions que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra: Dret, Criminologia i Relacions Laborals.
Es tractarà, per tant, de treballs enfocats cap a àrees d’estudi pròpies de les ciències socials i, en especial, de la ciència jurídica. Es valorarà positivament l’anàlisi multidisciplinar i l’apropament a la problemàtica de les ciències jurídiques des de altres branques de la ciència, com ara, i per exemple, la economia, la biologia, la filosofia, la història o la ciència política.
La present convocatòria s’adreça a qualsevol recerca relacionada amb els temes d’estudi i docència de les titulacions de Dret, Criminologia i Relacions Laborals. A tall d’exemple, i sense ànim d’exhaustivitat, els temes dels treballs de recerca pels quals es dissenya la present convocatòria podrien consistir en estudis sobre els drets humans, les organitzacions internacionals, el procés d’unificació europea, la estructura política i jurídica dels Estats, les implicacions jurídiques dels avenços en la biologia, la psicologia o la medicina, les millores en el funcionament de l’Administració pública, la mida i funcions del sector públic, la protecció jurídica de les minories, les polítiques de gènere, la lluita contra el crim, les mesures de
control dels delinqüents, la organització penitenciària, la lluita contra el terrorisme i les seves repercussions internacionals, els límits del control policial i estatal, l’estudi de la organització judicial, la vinculació entre nació i dret, la reforma laboral, la millora de les relacions laborals i industrials, l’atur i les mesures per a la seva reducció, etc.

Premi

Cada premi està dotat amb la gratuïtat de la matrícula de primer curs de qualsevol dels estudis de grau que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (al voltant de 1.000 euros) i amb el corresponent Diploma acreditatiu. D’aquesta forma, els premis que es convoquen consisteixen en:

- Una matrícula gratuïta de primer curs dels estudis de Dret.
- Una matrícula gratuïta de primer curs dels estudis de Criminologia.
- Una matrícula gratuïta de primer curs dels estudis de Relacions Laborals.

La concessió de qualsevol dels premis que es convoquen dóna dret a la matrícula gratuïta a qualsevol dels estudis que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, inclòs la part corresponent als estudis jurídics de primer curs dels estudiants del doble grau en Dret i Econòmiques/ADE.
El premi només podrà fer-se efectiu a la matrícula del curs 2012-2013 i es perdrà si el guanyador no es matricula en cap dels estudis que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra en l’esmentat curs acadèmic.
En cas que l’autor del treball guanyador tingui dret a la gratuïtat total o parcial de la matrícula, el premi cobrirà la part de matrícula que, en el seu cas, hauria de pagar i s’abonarà en efectiu la diferència entre aquest import i el preu de la matrícula.
El premi es farà efectiu en el moment de formalitzar-se la matrícula.
En cas que, excepcionalment, la autoria del treball de recerca guanyador sigui col·lectiva , el premi es donarà íntegre a cada un dels autors, amb un màxim de dos (2) premis per treball,
Es lliurarà un certificat acreditatiu al centre d’educació de procedència dels guanyadors i un altre al tutor o tutora dels treballs premiats.

Comissió avaluadora

La Comissió avaluadora estarà formada pel Degà de la Facultat de Dret, que la presidirà, i un professor en representació de cada un dels estudis (Dret, Criminologia i Relacions Laborals) nomenat pel responsable de cada titulació.
La Comissió seleccionarà el treball de recerca mereixedor del premi corresponent a cada un dels estudis de grau que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra:
- Un premi al millor treball de recerca sobre temes relacionats amb els estudis de Dret.
- Un premi al millor treball de recerca sobre temes relacionats amb els estudis de Criminologia.
- Un premi al millor treball de recerca sobre temes relacionats amb els estudis de Relacions Laborals.
Amb independència del premi al que optin els candidats, la Comissió podrà decidir atorgar qualsevol dels premis que es convoquen a qualsevol dels treballs presentats.
La Comissió podrà declarar desert qualsevol dels premis si cap dels treballs presentats assoleix el nivell mínim de qualitat que, a judici dels seus membres, han de tenir els treballs premiats en aquesta convocatòria. En cas que algun dels premis quedi desert, la Comissió podrà acumular-lo a qualsevol dels altres que s’ofereixen en aquesta convocatòria.
La Comissió adoptarà la seva decisió per majoria simple dels seus membres. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president.
La decisió de la Comissió és inapel·lable i es farà pública durant el mes de maig de 2012. El títol dels treballs guanyadors i dels seus autors es publicarà a la pàgina web de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (www.upf.edu/fdret).
La Comissió pot atorgar mencions honorífiques a treballs no premiats, en reconeixement de la seva qualitat però sense cap compensació.
La Comissió resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

Forma de presentació

Es presentaran tres (3) impressions de cada treball, amb els annexes que l’acompanyin i, en el seu cas, amb el material addicional que formi part del treball en qualsevol suport en què s’hagi realitzat.
A la primera pàgina del treball constarà el títol, el pseudònim de l’autor o autora i, si s’escau, el premi (Dret, Criminologia o “Premi Teresa Claramunt en Relacions Laborals”) al qual opta. En cas que un treball no faci explícita cap opció, o bé quan s’entengui que la tria no és l’adient, la Comissió decidirà quina li correspon.
S’adjuntarà un sobre tancat, mida DIN A4, que contindrà:
- Nom, cognoms, adreça postal, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic de l’autor o autora.
- Títol del treball.
- Vist-i-plau de la direcció del centre, indicant el nom i l’adreça.
- Vist-i-plau del tutor o tutora del treball, indicant el seu nom, adreça professional, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
A la part exterior del sobre constarà el títol del treball i el pseudònim de l’autor o autora.
No es valoraran els treballs que no s’ajustin a les normes de presentació d’aquesta convocatòria.

Termini i lloc de presentació

Els treballs de recerca hauran d’enviar-se per correu certificat o mitjançant un servei de missatgeria que pugui justificar el lliurament a la següent adreça postal:

Universitat Pompeu Fabra
Secretaria de la Facultat de Dret
Premis per a treballs de recerca
Ramon Trias Fargas 25-27
08005 Barcelona

També és possible lliurar en mà els treballs a la adreça indicada.

El termini de presentació dels treballs finalitza el 10 d’abril de 2012 a les 14:00 h.

Els treballs presentats no seran retornats als seus autors, que els podran retirar personalment de la secretari de la Facultat de Dret abans del 20 de juliol de 2012.
Els treballs que no hagin estat retirats en aquella data, seran destruïts