miércoles, 29 de enero de 2014

XI Concurs Eidéa

NORMATIVA

1.- Poden participar tots els alumnes de 2n cicle de l'ESO i Batxillerat a títol individual o en grups de màxim dos components.
2.- Es pot presentar qualsevol tipus de treball d'investigació comprès en les àrees següents: ciències experimentals, tecnologia, ciències socials i ciències humanístiques.
3.- Els treballs presentats han de complir els següents criteris:

a) Extensió: un mínim de 20 pàgines i un màxim de 100, incloent-hi la portada. Els annexos no compten en aquesta extensió.
b) Tipus de lletra: Times New Roman
c) Mida lletra:
- Apartats principals: 16, negreta i subratllat
- Apartats secundaris: 12, negreta
- Contingut: 12
d) A la portada s'inclourà el títol del treball, el nom de l'alumne o alumnes que l'han realitzat, el nom del tutor, el nom de l'escola participant i l'àrea en què s'ha realitzat el projecte.
e) Es poden incloure qualsevol tipus d'imatges en el treball
f) El continut del projecte presentat ha de tenir els següents apartats:
- Índex
- Introducció
- Objectius
- Fonaments teòrics (opcional)
- Materials i metodologia utilitzada
- Resultats
- Conclusions
- Aportacions noves del treball (opcional)
- Bibliografia

g) Els treballs poden ésser acompanyats per material que complementi el seu contingut: maquetes, àudio-visuals, etc.

4.- Els criteris que es valoraran són:

a) Originalitat
b) Treball desenvolupat
c) Rigor metodològic
d) Redacció del dossier
e) Noves aportacions del treball en el seu camp de realització
f) Estètica i presentació

5.- Els treballs i tot el seu material es lliuraran a l'Escola Hamelin-Internacional Laie; c/Núria, 30 - 08328 - Alella (Barcelona), juntament amb el corresponent full d'inscripció.

6.- El termini de presentació finalitzarà el dia 30 de maig de 2014

7.- El veredicte del jurat i el lliurament de premis es faran públics en el decurs d'un acte a la mateixa escola Hamelin-Internacional Laie, el 16 d'octubre de 2014 a les 16:00 hores.

8.- El jurat del premi estarà presidit per la Directora General del Grup Sas i la Directora Acadèmica i format per especialistes i personal docent del Centre.

9.- Els premis de Batxillerat es repartiran en dues modalitats:

a) Treballs científics i tecnològics: 1r, 2n i 3r premi
b) Treballs socials i humanístics: 1r, 2n i 3r premi

10.- Els premis seran els següents:

Treballs de Batxillerat

a) 1r Premi: 300 euros
b) 2n Premi: 150 euros
c) 3r Premi: 100 euros

Per als tutors dels primers premis:

* Una càmara fotogràfica digital

Per als tutors dels segons premis:

* Una impressora escànner

Per als tutors dels tercers premis:

* Una USB de 8 Gb.

Treballs de segona etapa de l'ESO

Per als tutors dels millors treballs:

* Calculadora científica

Per als alumnes dels millors treballs:

* Calculadora científica

11.- El jurat podrà concedir, si ho creu oportú, premis accèssits.

12.- Els alumnes participants en el concurs rebran un diploma acreditatiu.

13.- Els premis es podran declarar deserts si els treballs presentats no tenen les característiques mínimes exigides a les bases

14.- Els treballs premiats no es tornen per tal de formar part del fons històric del concurs.

Per a qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb l'Escola Hamelin-Internacional Laie, al telèfon 935556717 o al correu electrònic: jmmarrase@escolessas.com

martes, 28 de enero de 2014

39è Concurs Literari Josep Pla

39è CONCURS LITERARI JOSEP PLA

L’Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell convoca el 39è Concurs Literari Josep Pla

BASES 2014

1. DESTINATARIS DEL CONCURS:

Hi poden prendre part els alumnes de 14 a 18 anys dels Instituts d’Ensenyament Secundari dels Països de Llengua Catalana, amb un o diversos treballs en català i sense cap
mena de limitació temàtica. Les obres han ser inèdites.

2. PREMIS:

Es concediran els següents premis:

▪ PREMI JOSEP PLA, dotat amb 300 €, per a la millor obra narrativa fins a un màxim de cinc fulls.
▪ PREMI POESIA, dotat amb 200 €, al millor recull de poemes, fins a un màxim de sis composicions.
▪ PREMI FRANCESC ALSIUS, dotat amb 300 €, per al concursant d’un dels dos Instituts de Palafrugell que hagi presentat l’escrit de més qualitat.
▪ PREMI TREBALL DE RECERCA, dotat amb 150 €, al millor treball de recerca, fet durant el batxillerat, sobre qualsevol aspecte referit a la llengua o a la literatura catalanes.

El jurat podrà concedir els accèssits que cregui oportuns. Per altra banda, el jurat també es reserva la possibilitat de declarar els premis deserts.

3. JURAT:

El jurat estarà format per tres professors de l’Institut Frederic Martí Carreras, un professor de l’Institut Baix Empordà i un representant de la Fundació Josep Pla.

4. FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

▪ Els textos han d’estar escrits a l’ordinador, per una sola cara i grapats. A cada còpia hi ha de constar el
títol del treball.

Es presentaran 5 còpies en paper (exceptuant el treball de recerca del qual només caldrà presentar una còpia). Les persones guanyadores del certamen lliuraran, a més, una còpia en suport electrònic del seu text. L’extensió màxima serà de 5 fulls DIN A4. S’ha d’utilitzar la següent tipografia: lletra Arial, cos 12, doble espai.

▪ Els treballs s’enviaran en un sobre a la següent adreça:

Per al Concurs Literari Josep Pla
Insti tut Frederic Martí Carreras
C/ Frederic Martí Carreras, 13
17200 PALAFRUGELL (Baix Empordà)

▪ Dintre del sobre se n’inclourà un altre de tancat amb el títol del treball i el gènere (poesia o narrativa) anotat a l’exterior. A l’interior d’aquest sobre petit hi ha d’haver un full escrit a l’ordinador amb les següents dades: títol del treball, gènere, nom i cognoms del concursant, edat, correu electrònic i l’adreça i el telèfon particulars. També caldrà esmentar les dades del centre on estudia l’alumne actualment: nom de l’institut, adreça, telèfon i correu electrònic i curs que està cursant.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI:

El termini de recepció dels treballs serà el divendres 21 de març del 2014. El veredicte del concurs es farà públic el divendres 25 d’abril de 2014 a l’acte que se celebrarà a l’Institut Frederic Martí Carreras, a les 8 del vespre.
S’avisarà els guanyadors telefònicament uns dies abans. Posteriorment, es publicaran els noms dels guanyadors a la web del centre.

6. REFERENT ALS DRETS:

No serà retornat cap treball; les obres no premiades seran destruïdes en acabar el concurs. L’institut organitzador es reserva la propietat dels treballs premiats i el dret a publicar-los i/o a divulgar-los per mitjà de la xarxa Internet, si ho creu oportú.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

Qualsevol situació imprevista que pugui sorgir la resoldrà el jurat. El fet de concursar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

Col·laboracions: AMPA de l’INS Frederic Martí Carreras, Fundació Josep Pla, l’Escola de Música de Palafrugell, Maria Juriol, Vda. de Francesc Alsius, INS Baix Empordà i Revista de Palafrugell.

Institut Frederic Martí Carreras
Tel. 972 30 10 79 – Fax 972 61 13 36
iesfredericmarti @xtec.cat


lunes, 20 de enero de 2014

7è Concurs de relats, fotografies i vídeos "Joves i conducció"

BASES DEL 7è CONCURS “JOVES I CONDUCCIÓ” 2013-2014

“Joves i Conducció” és un concurs vinculat al projecte educatiu “Joves i conducció, un dret i una responsabilitat” amb el que el RACC pretén que en els centres escolars es treballin aspectes de seguretat viària. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin entre els joves una conducció responsable.

En el concurs “Joves i Conducció” els joves poden donar la seva pròpia visió de la seguretat viària mitjançant relats, fotografies i vídeos.

PARTICIPANTS

a) La participació en aquest concurs va adreçada als alumnes de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de centres escolars i als nois i noies de 13 a 18 anys membres de casals de joves o centres de lleure.

b) Els participants han d’estar vinculats i tutoritzats des de centres escolars, centres de lleure o casals de joves. Es poden inscriure de forma individual o en grups de fins a un màxim de tres components.

c) Els participants han de registrar-se al web del concurs (www.jovesiconduccio.cat) per poder publicar ells mateixos les seves propostes.

d) En la inscripció ha de constar: nom del grup, nom dels seus components, i edat dels seus components. En el cas de centres escolars cal fer constar: curs i grup escolar, nom del centre escolar i adreça complerta. En el cas de casals o centres de lleure cal fer constar nom del grup, del centre i adreça complerta.

e) Cada grup ha d’estar associat a un professor/tutor responsable del grup del que constarà: nom, correu electrònic i telèfon de contacte.

f) Els professors, o els tutors, dels participants són els encarregats d’engrescar els seus alumnes i treballar conjuntament els diversos temes que proposa el concurs

TEMES DE TREBALL
El concurs “Joves i Conducció” designa temes específics de treball per a cada edició.
Per l’edició actual es treballen els següents temes, basats en la campanya Motovivisme del RACC i protagonitzats pels següents pilots :

1. Marc Márquez: " No barregis mai alcohol i conducció"
2. Laia Sanz: "La formació incrementa la seguretat"
3. Jorge Lorenzo: "La majoria d'accidents són tant fàcils d'evitar, que un es pregunta com segueixen passant"

COM PARTICIPAR?

a) Els treballs els han de publicar els mateixos participants al web www. jovesiconduccio.cat. Cal penjar al web relats breus, fotografies o vídeos, triant una o vàries de les temàtiques proposades.

b) Un mateix grup pot presentar tants treballs com vulgui a concurs.

c) RELAT: Els textos hauran de tenir una extensió mínima de 2.000 caràcters i un màxim de 4.500 caràcters amb espais. Han d’estar escrits en català.

d) VIDEO: Els vídeos han de ser originals, no podran superar, en cap cas, els quatre minuts de durada i han d’haver estat penjats prèviament a youtube. L’enllaç a youtube dels vídeos s’ha de penjar a l’apartat especificat al web.

e) FOTOGRAFIA: El format fotogràfic ha de ser JPEG/JPG. Si es participa amb una fotografia, aquesta ha de ser original. Si es participa amb un muntatge fotogràfic (collage), les fotos poden no ser originals sempre que hi hagi una feina de muntatge ben feta al darrere, amb un argument. En aquest cas el treball ha de ser acompanyat, d’una breu descripció del muntatge on constin les fonts de les fotografies utilitzades, amb un màxim de 400 caràcters amb espais.

f) No es permet l’ús explícit de marques comercials.

g) Els treballs presentats en cap cas poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat. Si fos el cas, no s’admetrien al concurs.

h) Els treballs presentats que continguin text, aquest ha de ser en llengua catalana i sense cap falta d’ortografia. Aquest aspecte també s’aplica a les descripcions que han d’acompanyar els muntatges fotogràfics.

i) L’organització té el dret de decidir si les propostes presentades s’ajusten a les temàtiques proposades i, en cas contrari, no admetre-les.

CALENDARI

La presentació de treballs pel concurs comença el 20 de gener de 2014 i acaba el 30 d’abril de 2014.

a) L’accés al web www. jovesiconduccio.cat està obert des del 20 de gener fins al 30 d’abril de 2014. Durant aquest període, els participants podran penjar en qualsevol moment les seves propostes.

b) El dia 26 de maig es comunicaran els 3 finalistes de cada modalitat. La comunicació es fa a través dels tutors dels grups, la web de concurs i les xarxes socials.

c) La proclamació dels guanyadors i el lliurament de premis tindrà lloc el mes de juny, en un acte a Barcelona.

PREMIS

a) Els premis consisteixen en:

- Millor relat: Una tablet iPad per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor fotografia: Una tablet iPad per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor vídeo: Una tablet iPad per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor classe:
 La classe que hagi participat amb més treballs, amb presencia a totes les modalitats i aquests estiguin millor puntuats guanyarà un viatge a Futuroscope o similar (fins a 30 participants).

- Premi al professor/tutor més motivador: 
El professor/tutor que hagi estat responsable del major nombre de participants, en proporció al nombre total dels seus alumnes, guanyarà un pack “escapada relax” per a dues persones. En cas d’empat es tindrà en consideració la puntuació aconseguida pels treballs dels seus participants.

- Premi popular: Els creadors d’aquell treball que obtingui el major nombre de vots a la pàgina web oficial del concurs (www.jovesiconduccio.cat) guanyaran un iPod Touch. Els votants, per poder donar el seu vot a aquell treball que considerin mereixedor del premi popular, s’hauran de registrar a la web de www.jovesiconduccio.cat indicant: nom, cognom, e-mail, ciutat i edat.
La votació es tancarà el 30 d’abril de 2014 a les 14 hores, 
L’organització es reserva el dret d’enviar e-mails de confirmació als votants per tal de garantir la validesa del vot. En cas que no s’obtingui resposta el vot atorgat quedarà eliminat. 

b) Els premis no es podran bescanviar pel seu valor en efectiu.

JURAT

a) El jurat està format per 3 representants de la Fundació RACC, un representant del Servei Català de Trànsit, un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i dos representants de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals.

b) El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència amb els temes de treball i originalitat.

DRETS D’AUTOR

1.- Els autors dels relats, dels vídeos i de les fotografies accepten adherir-se a la llicència Creative Commons i, per tant, són coneixedors que les obres que pengin al concurs poden ser publicades per tothom que ho vulgui sempre que s’esmenti la font (l’autor i el nom de Premi Joves i Conducció RACC).

2.- Els relats, les fotografies i els vídeos presentats han de ser de creació pròpia. No s’acceptaran “muntatges” on només aparegui una captura de pantalla o fotografia extreta d’un banc d’imatges, i on l’única modificació sigui la inserció d’un text o titular.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases. L'organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.

En el moment de crear els treballs us recomanem consultar els continguts educatius del Programa “Joves i Conducció”  que podreu trobar properament al web http://jovesiconduccio.racc.cat
I els consells de seguretat viària del Servei Català de Trànsit que trobareu en aquest enllaç

jueves, 16 de enero de 2014

15a Edició Premis Consell Social de la UdG - 12a Edició Premis COAC d'Arquitectura

El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col•laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convoca la 15a i 12a edició, respectivament, dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca d’aquests estudiants en totes les àrees de coneixement. 

Aquests premis, juntament amb les Beques Botet i Sisó i altres iniciatives,  pretenen també acostar els estudiants a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i col·laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona. 

Dins la convocatòria s'integra també un premi per als treballs que tractin temàtiques relacionades amb la joventut, promogut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i un premi per a treballs de recerca que tinguin com a àmbit temàtic la ciutat de Girona, promogut per l'Ajuntament de Girona.
 
Igualment, amb el patrocini de les dues escoles adscrites a la UdG amb seu a Salt, s'inclouen en la convocatòria un premi d'arts visuals, amb la col·laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un de salut i esport, en el qual col·labora l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).

Bases

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2013-2014, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d’Osona i del Vallès Oriental. Els premis per a la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària, la qual podrà avalar un màxim de sis treballs.

3. S’atorgaran un total d'onze premis, que s’enumeren seguidament:
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en ciència.
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en tecnologia.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca d'arts visuals.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
 • Un premi de la ciutat de Girona
4. Els treballs guanyadors obtindran els premis següents:
 • La matrícula gratuïta en qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic 2014-2015.
 • Un val per valor de 600 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l’autor o autors del treball, 100 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor.
 • La difusió dels treballs premiats.
5. En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
 • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
 • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
 • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball de recerca.
 • L’adequació de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
 • La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
 • En els treballs de recerca de la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la ciutat
 • El jurat refusarà qualsevol treball que tingui el mateix contingut d'altres estudis que s'hagin presentat en una altre convocatòria.
6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona, dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit  local, el jurat incorporarà tècnics de l’Ajuntament de Girona. La Direcció General de Joventut actuarà com a avaluadora dels treballs específics sobre joventut. En el cas dels treballs que optin al premi en l’àmbit d'arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC – Demarcació de Girona.

7. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

9. S’ha d’adjuntar una còpia del treball que aspiri als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels Premis (http://www.udg.edu/premis_recerca). El termini d’admissió d’originals acabarà el divendres 11 d'abril de 2014.

L’acte de lliurament dels premis es farà el divendres 13 de juny de 2014.

Informació treta de: http://premisrecerca.udg.edu/Bases.aspx [2014/01/16]

viernes, 10 de enero de 2014

IX Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida

IX Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida


La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el IX Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat.
Seran guardonats els 5 millors treballs de recerca desenvolupats en qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida, realitzats durant el present curs acadèmic 2013-2014 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya.
Com a novetat d’aquesta edició, els 5 participants finalistes hauran de realitzar un pòster científic i defensar-lo davant del jurat per optar als premis.
Els premis que s'ofereixen són els següents:
 • Primer Premi: 1 iPad
 • Segon Premi: 1 iPad Mini
 • Tercer Premi: 1 lector digital
 • 4t finalista: 1 kit Makey Makey + 2 llibres de divulgació científica
 • 5è finalista: 1 kit Makey Makey + 2 llibres de divulgació científica

Agenda

Termini de presentació de treballs: 4 de març del 2014.
Resolució del jurat dels 5 finalistes: 1 d’abril del 2014.
Defensa dels 5 treballs finalistes, resolució de guanyadors i acte de lliurament de premis: Divendres, 25 d’abril de 2014. Auditori del PRBB.

Informació treta de: http://premi.prbb.org/ [20140110]

Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d'estudiants de Batxillerat

Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d'estudiants de Batxillerat


La Universitat de Vic organitza des de fa anys els Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d'estudiants de batxillerat. Aquests premis són els més antics en el seu gènere dels que fan les universitats catalanes, i el seu creixement ha estat considerable al llarg d'aquests anys.
Tenen l'objectiu principal de promoure la recerca entre els estudiants de batxillerat en totes les àrees de coneixement.
Qui hi pot participar?
Poden participar-hi tots els/les alumnes escollits pels centres de Batxillerat d'Andorra i les Illes Balears, i de les comarques de l'Alt Empordà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l'Estany, el Pla d'Urgell, la Ribera d'Ebre, el Ripollès, la Selva, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, l'Urgell, la Vall d'Aran i el Vallès Oriental.
Al premi Institut Català de les Dones i al premi Fundació Grífols pot participar-hi tot l'alumnat dels centres de secundària de Catalunya.
A quins premis pots optar?
GENERALS
 • Premi Bon Preu, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs en l'àmbit de les ciències socials i humanitats: geografia, economia, història, empresa, filosofia, mitologia, idiomes, traducció, educació...
 • Premi Eumo_dc, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs en l'àmbit de les arts: literatura, teatre, música, cinema, escultura, pintura o arquitectura.
 • Premi Quopiam, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs en l'àmbit de les ciències exactes i experimentals: físiques, químiques, aplicades, de la salut o tecnològiques.
ESPECÍFICS
 • Premi Osona Contra el Càncer, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs que tinguin per objecte d'estudi la prevenció, les causes, la incidència, el tractament, l'entorn del malalt o qualsevol altre element que faci referència al càncer.
 • Premi Institut Català de les Dones, dotat amb 1.500 euros, als millors treballs sobre la visualització de l'acció social de les dones i les aportacions de la seva experiència en diferents àmbits, sobre la defensa i el treball pels drets de les dones en la consecució de la igualtat d'oportunitats i sobre violència masclista.
 • Premi Fundació Grífols, dotat amb 1.500 euros, als millors treballs d'investigació que incloguin d'una manera significativa la dimensió ètica, tant en el camp de l'empresa i les finances, com en el de la ciència i la salut o la bioètica.
Fins quan hi pots participar?
El termini màxim de presentació serà el 31 de març de 2014.
Com hi pots participar?
Els treballs els presentarà un responsable o coordinador/a del centre de secundària, amb un màxim de dos treballs als premis de la categoria general i un màxim d'un treball a cadascun dels premis específics. Cada treball pot optar a un sol premi.
L'enviament d'un treball de recerca implica l'autorització per a la seva inclusió permanent en una base de dades pública dels treballs. Es difondran en base a la llicència Creative Commons BY-NC-ND 3.0.
Consulta les bases de l'edició 2014.
Informació treta de: http://secundaria.uvic.cat/ [20140110]

viernes, 3 de enero de 2014

XXXVI Premis Baldiri Reixac 2013/14

XXXVI Premis Baldiri Reixac 2013/14

Aquests premis, destinats al'estímul i al reconeixement de l'escola catalana, són dotats per la Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels receptors del llibre- nadala que la Fundació tramet cada any a persones interessades en la nostra cultura.

El jurat és format per Carme Alcoverro, Joan Arjona, Rosa Boixaderas, Josep M. Calbet, Alba Espot, Josep M. Farré, Assumpta Fargas, Josep González- Agápito, Anna Ramis i Maria Vinuesa.


CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2013 - 2014

Aquests premis, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana, són dotats per la Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels receptors del llibre-nadala que la Fundació tramet cada any a persones interessades en la nostra cultura.
L'àmbit d'actuació és el dels països de parla catalana.
L'organització dels premis compta amb la col·laboració tècnica d'Òmnium Cultural.
El termini de presentació s'acaba el dia 14 de febrer de 2014. Els treballs tramesos per correu que arribin després d'aquesta data, només seran admesos si al mata-segells consta que la tramesa és anterior al 12 de febrer.
Els formularis d’inscripció es poden descarregar del web www.fundaciolluiscarulla.cat. La documentació que s’adjunti en suport informàtic ha de ser en programari compatible amb Windows XP i autoexecutable.
La participació als premis implica el compromís d’exposar l’experiència en fòrums organitzats per la Fundació Lluís Carulla.
El jurat és format per Carme Alcoverro, Joan Arjona, Rosa Boixaderas, Josep Maria Calbet, Alba Espot, Assumpta Fargas, Josep Gonzàlez-Agàpito, Anna Ramis i Maria Vinuesa.
Els treballs no premiats podran ser recollits des del 25 de juny ns al 17 d'octubre, amb la presentació de la fitxa d'inscripció.
La Fundació Lluís Carulla podrà disposar dels treballs premiats durant un any per tal d'exposar-los i promoure'n la difusió.
Els treballs i la documentació s'han d'adreçar a 

Fundació Lluís Carulla
Aribau 185 3r 08021 BARCELONA
Tel. 93 200 53 47 Fax 93 200 56 33
info@fundaciolluiscarulla.cat

PREMIS A LES ESCOLES

12 premis de 3.300 euros cadascun.

Serà premiada la qualitat global i la catalanitat, en llengua i continguts, d’escoles, instituts, centres de formació d’adults i centres universitaris de formació del professorat, concretades en un projecte educatiu i lingüístic que s’estigui aplicant i que assoleixi un ús elevat de la llengua entre l’alumnat i el professorat, tant en l’activitat acadèmica com en la comunicació
informal. Es valorarà igualment l’activitat educativa amb referència a la identitat que, a més de la llengua i la cultura pròpies, manifesti voluntat integradora en el marc d’una societat democràtica. Es prendran en consideració les di cultats que poden presentar determinats contextos escolars.
Per participar-hi cal omplir i trametre el qüestionari que facilita la Fundació Lluís Carulla, com també la documentació que s'hi demana. Les escoles unitàries integrades dins d’una zona rural s’han de presentar conjuntament.
Les escoles i els instituts ja presentats als Premis en anys anteriors i no premiats que desitgin optar a aquesta convocatòria, només cal que presentin el qüestionari actualitzat, i no és indispensable, doncs, que aportin documentació nova.
No hi poden optar els centres educatius ja guardonats en convocatòries anteriors.

PREMIS ALS ALUMNES

65 premis de 700 euros cadascun.

Seran atorgats a treballs escolars fets en català pel seu contingut i qualitat, que tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d’ensenyament no universitari. L’import del premi es destinarà a materials adreçats a l’ensenyamentaprenentatge o a llibres en català en format digital o en paper escollits pels alumnes guardonats.
Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotogra es). Quant als treballs de recerca de segon de batxillerat, només se n'admetrà un per centre. En aquest cas s’admetran treballs individuals.
El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural. Cal acompanyar els treballs d’una memòria breu, no més llarga de dos fulls, on cal especi car les motivacions, les circumstàncies, la manera en què s'ha fet el treball, etc.

2 premis dotats amb 1500 € cadascun

Seran atorgats a experiències especí ques que fomentin la comunicació en català entre l’alumnat dins i fora de l’aula a de promoure l’ús social de l’idioma. La proposta ha d’expressar quina és la situació lingüística inicial, els objectius a assolir i les bones pràctiques que es duen a terme per assolir-los.
Per optar als Premis, cal acompanyar cada treball amb la txa d'inscripció, segons el model que en facilita la Fundació Lluís Carulla.
No seran admesos els treballs que no vagin acompanyats de l'esmentada txa d'inscripció emplenada.

PREMIS A MESTRES I PROFESSORS

Dotats amb 12.000 euros en conjunt.

2 premis dotats amb 4.000 euros cadascun a un estudi, recerca, assaig pedagògic o experiència didàctica que contribueixi a millorar la qualitat educativa i la docència i referit a qualsevol nivell escolar o àrea d’aprenentatge o àmbit de coneixement.
El jurat considerarà la possibilitat de contribuir a l’edició dels treballs guardonats. La Fundació Lluís Carulla tindrà una opció preferent a l’hora de publicar-los.
Premi a una experiència didàctica d’ensenyament- aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes mitjançant les TIC, convocat conjuntament amb el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya. El premi és dotat amb 4.000 euros per a l’autor i l’aplicador de la proposta didàctica.
En tots els casos, els treballs han de ser inèdits i presentats de forma anònima. Cal lliurar els treballs encapçalats amb el títol i acompanyats d’un sobre tancat amb la fitxa d’inscripció que ha de contenir el nom de l’autor. El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.