jueves, 27 de febrero de 2014

VIII Premis als Treballs de recerca en Turisme de Batxillerat

VIII Premis als Treballs de recerca en Turisme de Batxillerat - Curs 2013-14

La Fundació Gaspar Espuña-CETT és una entitat constituïda l’any 2000 amb l’objectiu de ser un impuls per a la formació, la investigació i el coneixement del turisme i l’hoteleria.

OBJECTIU DEL PREMI

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme i l’hoteleria i la formació dels estudiants, vol reconèixer els Treballs de Recerca dels alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin els camps del turisme, de l’hoteleria i d’altres afins -oci, geografia, història, gastronomia...-. En aquest sentit i com a entitat d’interès social, pretén premiar els millors treballs aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat. Amb aquesta finalitat, convoca els Premis als millors Treballs de Recerca de Batxillerat en matèria de turisme i d’hoteleria.

A QUI S'ADREÇA

El Premi s’adreça a qualsevol alumne de batxillerat de Catalunya que presenti el seu Treball de Recerca en el camp del turisme, de l’hoteleria o d’altres sectors afins en el curs acadèmic 2013-14.

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

Els treballs hauran de ser redactats en català, la seva extensió serà lliure i el format serà:
 • En format paper: tamany Din A4; tipus lletra Arial 12 o similar; interlineat de 1,5.
 • En format informàtic: En Word. S’hi podran adjuntar fitxers d’Excel, Access, etc.

ELS PREMIS

Primer Premi:
 • Per a l’autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol Universitat, amb un màxim de 4.000,-€
 • Per al professor-tutor del treball de recerca: Un portàtil.
 • Per a l’Escola: Un val de 1.000 € per a material educatiu.
Segon premi:
 • Per a l’autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol Universitat, amb un màxim de 2.000 €
 • Per al professor-tutor del treball de recerca: Un disc dur multimèdia.
 • Per a l’Escola: Un val de 500€ per a material educatiu.
Tercer premi:
 • Per a l’autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol Universitat, amb un màxim de 1.000 €.
 • Per al professor-tutor del treball de recerca: Una càmera digital.
  Per a l’Escola: Un val de 300 € per a material educatiu.
A més, si algun dels premiats resideix a més de 50 Km. de Barcelona i té intenció d’estudiar a una universitat de la ciutat de Barcelona, també obtindrà un descompte del 50% de l’import de l’estada durant el seu primer curs universitari al Col·legi Major ÀGORA BCN, Residència Universitària Internacional.
Igualment, aquests premis seran efectius per cursar el Grau de Turisme a l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB o bé qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior de la familia d’Hosteleria i Turisme que imparteix l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT.

Per poder fer efectiu el Premi obtingut, els guardonats hauran d’acreditar haver estat acceptats a la Universitat a 31 d’octubre de 2014.

Els Premis seran efectius per estudis oficials cursats en qualsevol Universitat de la Unió Europea.

El Primer Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador, en base al cost de cada un dels anys de la carrera i a raó d’un màxim de 1.000 € per any acadèmic cursat (amb un màxim de quatre anys acadèmics consecutius), fins al màxim de 4.000 € esmentat, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.
El Segon Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost de cada any de la carrera i a raó també d’un màxim de 1.000 € per any acadèmic cursat (amb un màxim de dos anys acadèmics consecutius), fins al màxim de 2.000 € esmentat, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.
El Tercer Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost del primer any de la carrera fins al màxim dels 1.000,- € esmentats, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el cas que els guanyadors del primer i segon premi no hagin assolit el 75% dels crèdits matriculats, es reserva el dret de poder cancel•lar la part del premi encara no lliurada,  valorant les circumstàncies de cada cas.

En el cas que el guanyador decideixi deixar els estudis universitaris, quedarà automàticament cancel•lada la part del premi encara no lliurada.

En el cas que el treball de recerca sigui realitzat per més d’una persona, aquestes es repartiran equitativament el premi.

La Fundació Gaspar Espuña-CETT es reserva el dret de poder publicar, totalment o parcial, el contingut dels Treballs guanyadors fent esment del seu autor i en el termini màxim de 24 mesos des del veredicte del Jurat, sense que això suposi cap cessió o limitació dels drets sobre els mateixos. Per tant, i en aplicació del article 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Ley de la Propiedad Intelectual, la mera presentació en aquests Premis significa que l’autor autoritza a la Fundació Gaspar Espuña-CETT a  divulgar-los, en les condicions i terminis anteriorment esmentats.

EL JURAT

El jurat estarà format per representants de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, d’institucions turístiques i d’ensenyament del país, de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT, de l’Agència Catalana de Joventut i per professors de centres de batxillerat.
El jurat seleccionarà els millors treballs en base a la seva innovació, originalitat i creativitat. Es valorarà l'ús d'una metodologia d'investigació rigorosa, el propi contingut, l'estructura acadèmica del treball, una presentació acurada, l'aportació de coneixement i la seva qualitat global.
En el cas que algun treball seleccionat com a finalista sigui procedent de l'Escola d'algun professor membre del Jurat, aquest s'abstindrà en la votació corresponent.
El veredicte del Jurat serà inapel.lable. En el cas que els treballs no tinguin la qualitat suficient a criteri del Jurat, aquest podrà declarar desert qualsevol dels premis.
El fet de concursar suposa l'acceptació de les bases.

QUÈ CAL PRESENTAR? 

Els participants hauran de presentar dues còpies complertes del treball en format paper més una en format electrònic. Només podrà aparèixer el nom del treball a la portada. En un sobre tancat on hi haurà el nom del treball a l’exterior, el participant introduirà un full amb les següents dades:
del Candidat:
- nom i cognoms
- adreça completa
- núm. de telèfon fix i mòbil
- correu electrònic

de l'Escola:
- nom de l’Escola
- adreça i telèfon
- nom i cognoms del professor-tutor del Treball de Recerca i correu electrònic
- nom i cognoms del director i correu electrònic

A més, s’haurà de lliurar una síntesi no superior als 5 folis en suport paper i en format electrònic en la que s’indicaran els objectius, les hipòtesis plantejades, la metodologia emprada i les principals conclusions de la recerca.
El límit de lliurament de la documentació és el 9 de maig de 2014, a les 15 hores, a:
Fundació Gaspar Espuña-CETT
    VIII PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA EN TURISME DE BATXILLERAT
    Av. Can Marcet, 36-38.
    08035 Barcelona

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

ETAPA I
Per delegació del Jurat, un Equip Tècnic Especialitzat, format per diferents especialistes, durà a terme la selecció dels projectes finalistes en base als criteris abans esmentats.
Els treballs seleccionats rebran la notificació el llarg del mes de juny de 2014.
ETAPA II
Els treballs seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel Jurat. Els finalistes hauran de defensar oralment el seu Projecte davant d’aquest Jurat. El Jurat, un cop escoltats els candidats i analitzat l’informe de l’Equip Tècnic Especialitzat, escollirà els tres que consideri mereixedors dels Premis.

LLIURAMENT DELS PREMIS

La comunicació al guanyador serà a finals de juliol, els imports corresponents a cada curs acadèmic seran abonats per la Fundació Gaspar Espuña - CETT als guanyadors al llarg del mes de novembre de cada any, un cop presentats els documents corresponents. El lliurament formal dels premis es durà a terme en un acte públic durant el primer semestre del curs acadèmic següent.

jueves, 20 de febrero de 2014

IX Premi de Recerca per a la Pau

IX Premi de Recerca
per a la Pau

per a treballs de batxillerat

El rector de la Universitat de Barcelona convoca la novena edició del Premi de Recerca per a la Pau, per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la cultura de pau des de la recerca.

1. Participants
Poden participar-hi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2013-2014 als centres d’ensenyament de Catalunya.
2. Presentació de treballs
2.1. Poden optar al premi els treballs de recerca que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.). Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, l’altermundisme, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.
Els treballs poden ser individuals o col·lectius. El format i l’extensió dels treballs és lliure.
2.3. Els treballs s’han de presentar a la Fundació Solidaritat UB, al carrer de Melcior de Palau, 140, de Barcelona (08014), a partir del 3 de febrer de 2014 i fins al 25 d’abril de 2014.
2.4. De cada treball, se n’ha d’entregar una còpia impresa i una d’electrònica (memòria USB, CD o DVD), en un sobre tancat en què consti la referència «IX Premi de Recerca per a la Pau» i un pseudònim que n’identifiqui l’autoria. La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què la identitat o les imatges siguin imprescindibles per exposar el treball. En el sobre s’hi ha d’incloure la fitxa A, amb les dades d’identificació de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball. En l’USB, el CD o el DVD s’hi ha d’incloure la fitxa B, amb el resum del treball. Totes dues fitxes es troben disponibles en aquest espai web.
3. Jurat
El Premi el resol un jurat interdisciplinari que presideix el rector de la Universitat de Barcelona i que està format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona.
4. Criteris de valoració
Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:
 • La vinculació i coherència del treball amb la cultura de pau.
 • El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.
 • La integració de les dimensions local i global de la temàtica.
 • L'originalitat del treball de recerca.
 • La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.
5. Premis
5.1. L’estudiant —responsable de l’autoria del treball premiat— i el centre d’ensenyament reben cadascun un xec per valor de 500 €. El tutor del treball premiat rep un diploma de reconeixement.
5.2. A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.
5.3. El Premi es pot declarar desert a criteri del jurat. La decisió del jurat és inapel·lable. El veredicte del jurat es dóna a conèixer durant la segona quinzena de maig i es publica a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB. El lliurament de premis té lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona durant l’última setmana de maig.
6. Difusió dels treballs
La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicació digital dels treballs participants al Dipòsit Digital (diposit.ub.edu) durant un any. Aquesta publicació es comunica mitjançant un correu electrònic a les adreces de contacte facilitades pels participants en la fitxa A. Les fitxes B de resum poden publicar-se a l’espai web del Premi de Recerca per a la Pau.
7. Devolució dels treballs
Els treballs es poden recollir al local de la Fundació Solidaritat UB, els mesos de juny, juliol i setembre de 2014.
8. Interpretació i acceptació de les bases
La interpretació d’aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona. La participació en el Premi de Recerca per a la Pau implica acceptar aquestes bases.
Informació treta de: http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/ [20/02/2014]

5è Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Aquest concurs, que es convoca anualment, està adreçat a estudiants d'ESO i batxillerat i té com a objectiu principal despertar en els estudiants la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

La Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC,

la Facultat d’Economia i Empresa de la UB i

la Facultat de Ciències de la UAB,


convoquen el concurs

5è Planter de Sondeigs i Experiments, 2014


per treballs d'estadística presentats per grups d’estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, durant el curs 2013/14, amb l’objectiu de despertar en els estudiants la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

Els treballs han de tenir dues parts: recollida de dades (d’un sondeig dissenyat pels estudiants, d’un pla experimental o bé del lloc web d’un institut oficial d’estadística) i descripció i anàlisi estadística d’aquestes. El que s’ha de presentar és un informe escrit (unes 20 pàgines) on es descrigui el treball i els resultats obtinguts.

L’objectiu del treball podria ser, per exemple, contestar alguna de les següents preguntes:

 • És possible distingir per la lletra si un text manuscrit correspon a un noi o a una noia?
 • És possible distingir pel sabor refrescs de cola de dues marques diferents?
 • Val la pena comprar piles cares?
 • Aguanten més temps les flors si en el gerro hi posem una aspirina?

Premis:

Es concediran quatre premis:
 • Categoria ESO, cursos 1r i 2n.
 • Categoria ESO, cursos 3r i 4t.
 • Categoria Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Hi haurà un premi especial atorgat per l’Idescat al millor treball (de qualsevol curs) entre aquells que utilitzin dades de l'estadística pública, bé sigui de les disponibles al web del propi Idescat o a d'altres equivalents (INE, Eurostat, instituts d’estadística d'altres comunitats autònomes, etc.).

Els 4 premis consistiran en el següent:
 • Participants: Un Ipod Nano per a cada participant del treball guanyador (màxim 5 per grup),
 • Tutor/a: Un tablet o similar.
 • Centre: Una llicència de centre per un any del programa TutorMates. (Per confirmar)

El Jurat pot atorgar les mencions que consideri oportunes.
Tots els coordinadors i estudiants participants rebran un diploma que acrediti la seva participació en el Concurs.

Objectius:
El concurs Planter  de Sondeigs i Experiments té dos objectius principals:
- fomentar l'interès dels estudiants per l'Estadística; 
- incentivar la tasca educativa en aquest àrea de coneixement que es porta a terme en els centres de secundària. 

Com han de ser els treballs presentats al concurs?
Els participants en el Planter  de Sondeigs i Experiments realitzaran un treball d'estadística, que es pot definir com el procés de donar resposta a una pregunta rellevant utilitzant tècniques estadístiques, el resultat del qual es presenta mitjançant un informe escrit. 

El treball ha de tenir dues parts (anteriors a la redacció de l'informe escrit): recollida de dades, d'una banda, idescripció i anàlisi estadística d'aquests, de l'altra. Les dades poden provenir d'una de les tres fonts següents:
 • Un sondeig dissenyat pel grup sobre ...
- un tema d’interès general (exemples: Com ha afectat la crisi econòmica als joves? Com són els hàbits de consum de cultura dels joves?),
- un tema d’interès pel centre educatiu (exemples: Ajuda haver dormit bé i fer un bon esmorzar a millorar el rendiment acadèmic? Quin és el grau de satisfacció dels alumnes i professors del centre amb els serveis que ofereix els centre: cafeteria, reprografia, activitats extraescolars, etc?),
- un tema d'interès per l'entorn del centre (exemples: Quina opinió tenen els veïns sobre una proposta de transformació del barri feta per l'ajuntament? Es vota de manera diferent en les eleccions municipals, autonòmiques i estatals?).
En aquest cas s’ha de fer una enquesta sobre aquest tema amb un qüestionari propi del treball.
 • Un pla experimental per comparar ...
- dos o més productes (exemples: És possible distingir pel sabor  refrescs de cola de dues marques diferents? Tenen la mateixa duració les piles de dues marques diferents, les quals tenen preus sensiblement diferents? Quina de dues formes diferents de construir avions de paper fa que els vols d'aquests siguin més llargs?),
- dos o més tractaments (exemples: Aguanten més temps les flors si en el gerro hi posem una aspirina? Serveix per alguna cosa posar una cullereta dins d'una ampolla de cava oberta? Com creix més una planta, si li posem música clàssica, música electrònica o si no li posem res?),
- o altres situacions similars (exemple: És possible distingir per la lletra si un text manuscrit correspon a un noi o a una noia?).
L’experiment plantejat pot estar relacionat amb alguna de les matèries que els estudiants estiguin cursant o potser tractar d’algun fenomen quotidià sobre el qual els estudiants es plantegin una pregunta rellevant que pugui ser resposta mitjançant un experiment amb l’estructura anterior.

La participació en el concurs consisteix en el lliurament de l'informe escrit (document de Word o similar, amb una extensió d'unes 20 pàgines) i d'un document amb format de presentació (Power Point o similar) que serveixi de suport a l'eventual presentació en públic del treball (amb una durada d’uns 15 minuts de durada).

A l'informe (i també a la presentació) s'han d'especificar
 1. l'objectiu de l'estudi,
 2. la manera com es porta a terme la recollida de les dades (segons el cas: disseny de l'enquesta i elecció dels individus enquestats, disseny i desenvolupament l'experiment, referència a la font de les dades i explicació del significat d'aquestes),
 3. la descripció i anàlisi de les dades,
 4. els resultats obtinguts i
 5. les conclusions de l'estudi.
Qui hi pot participar?
Tots els estudiants d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius,  individualment o per grups d'un màxim de 5 estudiants. Cada grup ha de tenir un tutor-professor del seu centre, que supervisi el treball presentat.

No hi ha limitació de concursants per un mateix centre, ni de treballs tutoritzats per un mateix professor.

Només es permet una participació per estudiant.
Què cal fer?
Cal inscriure's (consulteu les dates importants) en el web del Planter, omplint el formulari corresponent. La inscripció l'ha de fer el professor tutor del grup i ha d'incloure les dades de tots els estudiants participants.

La data límit de lliurament del treball definitiu la podeu consultar a les dates importants del Planter. S'hauran d'enviar l'informe i la presentació en format electrònic (pdf preferiblement) a l'adreça planter.fme@upc.edu. En l'assumpte s'haurà d'indicar el codi de treball que li hagi estat assignat.

Els participants podran consultar els seus dubtes en línia a un equip de professors assessors que posarà a la seva disposició la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC a l'apartat de consultes d'aquest web.

Els treballs presentats han de ser inèdits. No s'admetran investigacions plagiades en part o en la seva totalitat. També s'invalidaran els treballs que no hagin estat realitzats pels alumnes.

Què s'espera que faci el tutor?
 • Proposar als seus estudiants que participin al concurs en grups.
 • Inscriure els treballs.
 • Marcar les directrius del treball de cada grup d'estudiants: decidir si una proposta de treball té sentit o, si escau, proposar el tema del treball, establir les etapes a seguir pels estudiants i els terminis per dur-les a terme, orientar sobre les eines estadístiques a emprar.
 • Vetllar perquè els treballs es desenvolupin d'acord al pla establert, principalment pel que fa als terminis.
 • Assegurar-se que no hi ha cap error greu als treballs.
 • Lliurar els treballs una vegada acabats.
Dates importants:
Consulteu les dates i importants de la present convocatòria.
Origen:
Des del curs 2006/07 l'Escuela Universitaria de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid convoca el Certamen Incubadora de Sondeos, amb la Professora María José Narros al capdavant. Hi participen grups d'estudiants d'ensenyament secundari amb treballs que consisteixen en l'elaboració d'una enquesta sobre un tema d'actualitat juntament amb l'anàlisi de les dades obtingudes i la presentació dels resultats. Les convocatòries han estat un èxit de participació, tant pel nombre de treballs presentats com pel nombre d'estudiants involucrats.

El curs 2009/10 a l'FME vam considerar oportú convocar a Catalunya un concurs de característiques similars i és per això que es va posar en marxa el 1er concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

Des del curs 2010/11 l'organització del Planter de Sondeigs i Experiments es va començar a fer de forma conjunte per les 3 facultats de Catlunya que ofereixen estudis de Grau en Estadística: la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, la Facultat d’Economia i Empresa de la UB i la Facultat de Ciències de la UAB. 

Dates importants

pie_chart_3.jpg

 • Termini d'inscripció: Des del 9 de gener fins el 30 de març de 2014.
 • Termini de lliurament dels treballs: fins el 18 de maig de 2014.
 • Acte de lliurament de premis: 6 de juny de 2014.

Informació treta de: http://www.fme.upc.edu/planter [20/02/2014]

martes, 18 de febrero de 2014

Premi FilCat.UB per a treballs de recerca de batxillerat

Premi FilCat.UB per a treballs de recerca de batxillerat

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona convoca  el  1r  Premi FilCat.UB  (2014)  amb  lobjectiu  de  promoure els treballs de recerca de batxillerat que tinguin per objecte d’estudi qualsevol aspecte de la llengua i la literatura catalanes.


BASES GENERALS DEL PREMI

El premi sadreça als estudiants de segon curs de batxillerat de tots els  centres  educatius  de  les terres  de  llengua  catalana  i  té  dues modalitats:

Treballs de recerca de batxillerat sobre llengua catalana
Treballs de recerca de batxillerat sobre literatura catalana

Es   premiaran   els   treballs   originals   i   idits   escrits   en   llengua catalana que excel·leixin pel rigor, la imaginació i la creativitat. No s’hi poden presentar treballs premiats en altres concursos.


PRESENTACIÓ

Els  treballs  shan  de  presentar  en  dues  cópies  (una  d’impresa  en paper i una altra en format digital, preferiblement pdf) i han d’anar signats amb pseudònim. Si el treball con materials en algun altre format també s’hauran dadjuntar digitalment.

Tots els treballs shan de presentar dins un sobre o paquet tancat en q figuri la llegenda 1r Premi FilCat.UB i el pseudònim de l’autor. Dins  el  sobre  o  paquet  hi  ha  d’anar  un  altre  sobre tancat,  amb  el nom del treball i el pseudònim a l’anvers, que contingui les dades de lestudiant que ha  fet  el  treball  (nom  i  cognoms,  adreça,  tefon  i correu  electrònic),  el  centre  on estudia (nom,  adreça,  tefon  i correu electrònic) i el nom del professor que lha tutoritzat.

DADES DORGANITZACIÓ

Termini

El termini de presentació dels treballs és el 16 de maig del 2014.

Lloc de lliurament o enviament

Departament  de  Filologia  Catalana.  Universitat  de  Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 58508007 Barcelona.

Dotació del premi

El   premi   serà   de   300   euro pe  cadascun de   le dues modalitats (llengua  literatura) en forma de  dos  vals bescanviables: 150 euros en un val de l’FNAC per a l’alumne i 150 euros  en un  val  de  lABACUS  per  al  centre  educatiu  on  sha presentat  el  treball.  Es  tindren  e compte  tam  la  possibilitat d’atorgar accèssits en forma de diploma.

El treball guanyadors,    més,   e publicara a web   del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/filcat/).

Resolució i data de lliurament del premi

La  resolució  del premi  es  farà pública  el  6  de  juny  del  2014.  El lliurament  del  premi  tindrà  lloc  el  dia  26  de  juny  en  un  acte oficial a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

Informació treta de: http://stel.ub.edu/filologiacatalana/webfm_send/620 [18/02/2014]